افغان ها، فصل ١ تا ١٤

درحالیکه سکائیـان شمالشرق و شرق بکتریـا بنام تباری خویش نامـیده مـیشدند. درحالیکه عرصه های زیـاد سکائی را شاید بشمول کوچیگری و نیمـه کوچیگری درکوههای بدخشان نگهمـیدارند. آنـها بحیث حاکمان بالفعل سرزمـین، بدون شک عرصه های زیـاد نفوس مسکون محلی ایرانی را بشمول مذهب زرتشتی آنـها پذیرفتند. نکته اساسی اینستکه سکائیـان بکتریـان بارتباط سرزمـین وپایتخت آنـها بنام بکتریـانـها یـاد مـیشدند. نکتۀ دلچسپ دیگر نام فرماندۀ ساکاهای امـیرگائیـان و بکتریـان بنام هیستاسپس پسر داریوش است. والی بنام ویشتاسپ(نائب السلطنـه) یـاد شده وقدرت او بردو بنیـاد قوت سیکولری وصلاحیت مذهبی استوارمـیباشد. اشیای مقایسوی به “افزارکویته” ازبین کاشی های بنام مجموعۀ نمازگا 3 شناخته شده که بمراتب دور و در ترکمنستان فعلی قرارداشته وعموما مربوط به نیمۀ دوم هزارۀ چهارم ق م است.

شکی وجود ندارد کـه آخرین ها نشانۀ ورود تازۀ آنـها دراین ساحه بوده باشد، یعنی بمراتب بعد تر ازنفوذ اولیـه کوچیـان سکائی/ساکا درون اوایل هزارۀ اول. هیچ سندی وجود ندارد کـه هاوما هنوزهم توسط سکائیـان آسیـای مـیانـه درنیمۀ هزارۀ اول ق م استعمال شود. حرف خوب هم خیلی گفته میشود ولی از قوه به فعل آوردن آنها ترتیباتی لازم دارد اصول و به اصطلاح متدی لازم دارد که باید تصدیق بکنیم که هنوز نداشتهایم با اگر داشتهایم که داشتهایم و عادت نداریم این است که وقتی صحبت برنامه شدهاست اولا دو سه سال مقدماتش صحبت برنامه شدهاست اولا دو سه سال مقدماتش طول کشیدهاست برای اینکه به بینیم چه چیزها لازم است و چه نظرهایی باید اتخاذ کنند و بعدهم که تحقیقاتی شدهاست مطالعات مقدماتی شدهاست رسیدیم بمرحله تشکیل، تشکیل سازمان برنامه هنوز یکسال نگذشتهاست از عمرش در صورتی که کارهای برنامهای یک مقدمات مطالعههای دقیقی لازم ندارد در هر قسمتی اصلا خود تشکیل یک سازمان جدید که باید یک کارهای مهم و تولیدی و عمرانی بکند هر جزیش یک بحثی دارد و یک ترتیبات و یک مقدماتی لازم دارد، طول و تفضیل زیاد دارد که با حرفهای سابق چندان وفق نمیدهد زیرا وقتی که ما توجه بعمل داشته باشیم آنوقت میدانیم که مسئله آبیاری چه قضیه ایست و چه جور میشود وعده داد که فردا میشود یا یک ماه یا یک سال دیگر همینطور موضوعات دیگر راجع به رشتههای مختلف عمرانی و تولیدی که هرکدام یک بحث مفصلی است امور صنایع و معادن و صنایع است، راه است که یک جزء معادن و صنایع است، راه میخواهیم، تشکیلات میخواهیم که نه فقط جنبههای فنی ساختمانی و عمرانی دارد جنبههای اجتماعی هم لازم دارد بالاخره اینها یک مباحثی است یک زمینه خیلی مفصلی دارد تصدیق بفرمایید وقتی یک چنین سازمانی شروع میشود از روز اول نمیشود توقع داشت که صد در صد موافق منظور و مقصود باشد بنده تصدیق میکنم که نواقصی در کارمان هست ولی اگر نواقص هست باید یک قدری فرصت بدهیم، یکقدری حوصله داشته باشیم که در ضمن عمل نواقص و معایب را رفع کنیم (صحیح است) اگر از روز اول یک امر تازه غیرمتعادی، کوچکترین انحرافی را بچسبیم و وقت را صرف آن بکنیم بالاخره از اصل موضوع و از آن راه مستقیم منحرف میشویم (یکنفر از نمایندگان ـ متاسفانه انحراف شدهاست) به عقیده بنده صبر بفرمایید عرض مرا گوش بدهید آنوقت هر جزیش را بنده حاضرم توضیح بدهم بالاخره تمام این جزییات ومعایب اعم از بزرگ یا کوچک را باید رسیدگی کرد و رفع کرد باید اعتراف کرد که ممکن است انحرافی در کار باشد ولی من مقصودم این است که آن را نباید دلیل قرار داد برای بدی کار و بد بودن موضوع و اساس ما الان یک دستگاهی داریم و یک کار وسیعی داریم تمام این رشتهها دستگاه میخواهد بنده اینجا یک دفعه دیگر عرض کردم یک کلمه میگویم اصلاح کشاورزی چندین رشته کار دارد چندین ده نفر متخصص و مقنن لازم دارد که در هر قسمتش کار بکند اینها اجزاء میخواهد بالاخره اینها وسایل میخواهد (شوشتری ـ تدریجی الحصول است) هر چه سعی کنیم که محدود و مختصر باشد بازاز آن نقطه نظر اصل کار که ملاحظه میکنیم زیاد است، بزرگ است و بالاخره این را اگر تمام اوقاتمان را صرف بکنیم که یک نفر عضو زیاد است یا پنجنفر عضو زیاداست از اصل موضوع دور میافتیم بنده این نظر را خودم دارم که هرچه کار سهل و ساده باشد و هر چه مختصر و کم کار باشد بهتر است اما یک قسمت را از ابتدا نمیشود فهمید باید درعمل دید، جمع آوری کرد عقیدهام در عمل این است اما از روز اول آن نقطه آخر رادر این جور تشکیلات نمیتوان دید اعتراضی است میگویند که حقوق فلان عضو خیلی زیاد است یا فلان عضو بی جهت استخدام شده اینها قابل رسیدگی و قابل اصلاح است اما عرض کنم که یکمقدار زیادیش هم اغراق آمیز است مثلا میگویند ماشین نویس، یک عده زیادی مشاور و متخصص خارجی داریم باید یک اشخاصی باشند که بزبان آنها آشنا باشند مثلا تند نویس اینها لازم دارند ماشین نویس استنوگراف لازم دارند خوب این یک چیزی است که کم است و وقتی پیدا شد یک حقوقی میخواهد که البته باید این حقوق را بهشان داد و آنها را راضی کردهمه آقایان تصدیق دارند که حقوقی که امروز داده میشود فرد، فرد که نگاه کنیم زیاد نیست مجموع تشکیلات ما زیادی دارد و اگر به زندگی همان اشخاصی که میگویندحقوق زیادمیگیرند دقت بکنند میبینند که بزحمت حقوق آنها مخارج آنها را تکافو میکند (صفائی ـ ولی این حقوقی که میگیرند سایر مستخدمین را مایوس کرده) بالاخره اینها یک کارهای حساسی است و یک اشخاص مخصوصی برای این کارها لازم است وبایدراضی باشند که بیایند کار بکنند یک نکته دیگر هم که تذکر میدهم این هم برای توضیح است که متوجه باشید درسازمان برنامه یک محدودیتهایی است اولا ساعات کار زیادتر است، صبح و عصر است و شبها هم کار میکنند بدون اینکه اضافه همانطوری که در سایر ادارات معمول است برای ساعات اضافه کار بگیرید و حقوق آنها همین حقوق مقطوعی است که میگیرند هر قدر هم کار زیاد داشته باشند باید بکنند ولی فوق العاده و اضافه کار نیست و دیگر اینکه کار آزاد در خارج نمیتوانند داشته باشند در صورتی که اغلب اعضای ادارات وزارتخانههای ما در ساعات فراغت میتوانند کار آزاد بکنند ولی در سازمان برنامه معمول است کسی که آنجا وارد شد نمیتواند کار آزاد بکند بالاخره محدود است.

البته نباید از این نکته غافل شد که این منطقه زیبای کوهستانی و جنگلی نسبت به سایر مناطق جنگلی در شمال کشور، ناشناختهتر مانده و بسیار کمتر به آن پرداخته شده است.در ادامه همراه وب سایت گردشگری هم اقلیم باشید تا با منطقه ارسباران بیشتر آشنا شوید. این آخری شاید مربوط شـهرکاپیسا (شمال کابل فعلی) وکاسپاپیروس یـا کاسپاتیروس فوق الذکرباشد. قدرت سیکولرشاید که تا اندازۀ کمـی دربین دامداران یـاغی شمالشرق هخاان مدنظرباشد اما قدرت مذهبی بخصوص دربین ساکاهای استعمال کنندۀ هاوما بدخشان شاید بسیـارمـهم بوده باشد. کاربرد هاوما ویژۀ هندو- ایرانی ها هست که بـه فلات ایران درهزارۀ دوم ق م مـهاجرت کرده اند.

همچنین بزرگترین جاذبه این منطقه آبشار زیبا و جلبکی اینجا است، که آب رودی کوچک در بالا دست را از ارتفاع حدود ۲۰ متری به سمت پایین پخش کرده که به صورت قطره های ریز فرو می ریزد. کهبد – در تاریخ ۷دی ماه از دولت سوالی کرده بودم که در شهریور ۱۳۲۸ مبلغی در حدود دومیلیون و سیصدهزار لیره دانسته وفهمیده از دارایی بانک ملی ایران که متعلق به ملت ایران است خارج وبه نفع انگلیسها پرداخت و استفاده شدهاست این سوال بنده مورد توجه مخصوص جناب آقای نخست وزیر قرارگرفته و بعد از رسیدگی و تصدیق صدق عرایض اینجانب اینک نماینده محترم دولت برای توضیح حقایق درمجلس شورای ملی حضوربهم رسانیدهاست.

این منطقه در سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲ بدلیل نگرانی از وضعیت زیستمحیطی و شکار بیرویه بعنوان منطقه ممنوعه و پس از آن به ناحیه حفاظت شده تبدیل گردید. بعد از پذیرش غذای ساجاتا سیدارتها به سمت دیگر رودخانه در جنگل اورولا رفت و دربعد از ظهر همان روز بر روی سبزه در زیر درخت انجیر و رو به سمت شرق نشست. بزرگ ترین جنگ بارانی کره زمین در هشت کشور آمریکای جنوبی واقع شده و ۴۰ درصد از خاک این قاره را در بر می گیرد، منطقه ای برابر با یک سوم مساحت ایالات متحده. سال های نخست عمر را در مدرسه ی حاجی حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه ی جامعه آن شهر به آموختن مقدمات علوم دینی سپری کرد.

از روزیکه علماء رفتند دروغهایی در شهر پراکنده میشد. ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آييننامه اجرای اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأتوزيران به موقع اجرا بگذارد. ظاهرا تعداد زیـاد آنـها پسران شاه بوده و عنوانی داشته اند کـه ایشان را بـه تاریخ قدیم و مذهب غالب ساحه ربط مـیدهد. مسکن ساکاهای امـیرگائیـان همچنان نشان مـیدهد کـه آنـها واقارب بکتریـائی آنـها نباید بطورمستقیم با سکائیـان وان دیگری کـه درصحراهای جنوب آسیـای مـیانـه آواره بودند ربط داده شود. منابع بین النهرین تماس های وسیع درسراسرنیمۀ دوم هزارۀ سوم با سرزمین های دیلمون، مگان و میلوهه را نشان میدهد.

این نشان میدهد که در زمان مَوس، هنوزهم شهزاده نشین های یونانی وجود داشتند که درقسمت های سرزمین های مرزی ایرانیان حکومت میکردند. شروع این فصل که همراه با تعطیلات نوروزی است، بهترین زمان برای گردش در این جنگل زیبا و لذت بردن از مواهب طبیعی آن است. این نام همچنان نام حامـی زرتشت است، طوریکه ازاویستا دانسته مـیشود. هیستاسپس ارائه یونانی نام ویشتاسپ هست طوریکه درمتن های پارسی باستان ذکرشده است. درتمام موارد، رابطۀ روشنی بین نام ها وجود دارد کـه بطور”خالص” پارسی باستان نبوده و اویستائی و ولایت بکتریـا است. یک یخچال طبیعی در این ییلاق وجود دارد، که آب این ییلاق، از آن است.

می توانید برای سفر به هریک از این سه استان از طریق خرید بلیط هواپیما اقدام کنید. تمام این ویژگی های اقلیمی باعث شده تا ارسباران به مامن خوبی برای انواع گیاهان و جانوران تبدیل شود به همین دلیل از سال 1350 تا کنون این منطقه به عنوان منطقه ای محافظت شده شناخته شد و شکار در این منطقه و ورود به برخی نقاط آن ممنوع است و نیاز به دریافت مجوز از اداره محیط زیست دارد. شخصیتپردازی که شباهت زیادی به انیمیشن فروزن یا حتی انیمیشن موآنا دارد.

با این حال، وضعیت بد امنیتی در این ولایت حتی تا روزهای منتهی به سقوط کابل در ماه اوت نیز تداوم داشت. زبالههایی مثل پوست میوه، پوست تخمه و زبالههای تجزیهپذیر دیگر، همچنان زباله هستند و نباید در طبیعت جا گذاشته شوند. بیوله بعدها به ریاست سازمان جنگلبانی ایال نوشاتل رسید در این موقعیت قطع یکسره را در ایالت نوشاتل بطور قانونی ممنوع اعلام کرد و روش کنترل و آماربرداری صددرصد را در این ایالت اجباری کرد.

این مـیتواند این فرضیـه را تاکید نماید کـه ساکاهای امـیرگائیـان مربوط بـه موج قبلی سکائیـان بوده باشند. این مـیتواند نام ولایتی یـا عنوانی باشد کـه مقامات را بـه دین زرتشتی ربط مـیدهد. تعداد زیـاد آنـها هر بهار بـه کوهها کوچ نموده و در خزان برمـیگشتند. فرمانده آنـها آرتیفنوس بوده کـه مطابق هرودوتس برادرفرماندهپیـان ها، قطعۀ دیگرارتش سیرسیز مـیباشد. آنـها درون وادی دریـای کابل و ماواری آن درون ولایت قدیمـی گندهارا زندگی مـید. نام ساکا هیماورگه (بطورتصادفی)، هنوزهم درون وادی منجان درون مرکزبدخشان زنده نگهداشته است. قطعۀ مـهم دیگردرارتش سیرسیس (بمقابل یونان) شامل گنداریـان ودادیکای است. بعلاوه این نام یک نواسۀ داریوش و پسرجانشین داریوش، سیرسیس(و والی بکتریـا) بوده است.

او احتمالا والی بکتریـا درآنزمان بوده باشد. حاکم یـا والی هخا بکتریـا بایست یک مقام مـهم بوده باشد. با درنظرداشت آنچه قبلا گفتیم و معلومات اینکه دراوایل دورۀ هخا، مردمان گندهارا عادت داشتند تجهیزات بکتریـان/سکائیـان حمل کنند، موجودیت سکائیـان درهندوکش قابل تعجب نیست. هرودوتس مـیگوید درارتش سیرسیز،پیـان ها با شمشیرهای پارسیـان (بخوانید: مادها) مجهزبودند. بدینسان ناخشودی روزافزون بود، و در بهار سال ۱۲۸۲ (۱۳۲۱)، بنوشتهٔ براون در تهران و یزد شورش نمودار گردید، و در یزد کار بدتر شده و بکشتار بهائیان انجامید. بارانهای پشت شیشه. تكیه میدهی به صندلیت و دلت شاد میشود و لبخند روی لب شكوفه میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید