افغان ها، فصل ١ تا ١٤

وى افزود که وزارت زراعت، مسووليت حفاظت و آبيارى اين جنگلات را براى سه سال به عهده ميگيرد و از طريق اين پروژه، زمينۀ کار و حفاظت جنگلات براى يکعده مردم نيز فراهم ميشود. تولید محصولات غذائی محد ود یعنی بیکاری، کمبود مواد غذائی، نوسانات نرخ آن به سطح بلند و بالاخره کمبود انرژی ا ز جمله عواملی ا ست که میتوان آن را در ردیف بلند جا داد .وزارت زراعت به طور عموم و ریاست جنگلات علف چرها بصورت خاص نسبت عدم منابع کافی قادر به حل این پرابلم نبوده است .

شاید تا به حال خیال میکردید شهر شکلاتی تنها در قصههاست اما باید این را بگویم که در واقعیت نیز شهر شکلاتی داریم. زندگی در چادر، آن هم در دل طبیعت ناب جنگلی، فرصتی طلایی است که هر گردشگری باید حداقل یکبار در زندگی آن را تجربه کند. هرودوتس عین ناحیـه را ذکر مـیکند. این خط درون اینجا بـه متن – خروشتی انکشاف مـیکند کـه برای چندین قرن درون سراسر شمالغرب هند، آسیـای مـیانـه و چین غربی مورد استعمال مـیباشد.

در1993، دهقانان محلی بامتداد مسیر فوقانی دریـای پنجشیر (شمالشرق کابل) گنجی را کشف مـیکنند کـه ادعا مـیشود قسمتی از خزانۀ اکسوس باشد. هرودوتس درجای دیگر تاریخ خود مـیگوید کـه هندی ها مقدارعظیم طلا را بـه خزانۀ هخاان فراهم مـید. حفریـات درون ایران شرقی نشان مـیدهد کـه تسلط هخاان پارسی درون این منطقه باعث تغیرات شگرف درون فرهنگ مادی نشده است، با وجودیکه تغیرات معینی رخ داده است. من قبلا آنرا با کاپیسای پلینی، قلعۀ کاپیشا- کانیش متن بیستون و ساحۀ بگرام فعلی درون شمال کابل تشخیص کردم کـه در مدخل جنوبی کوتل سالنگ و دو مسیرعمدۀ دیگرهندوکش یعنی بامتداد دریـای غوربند بطرف بامـیان و دریـای پنجشیر بطرف کوتل خاواک واقع است.

درمتنـهای متفاوت هخا، ناحیۀ تاتاگوش بـه هرایتوتیش، ساحۀ اطراف کندهارفعلی درجنوب افغانستان ربط داده شده است. حفریـاتی از سال 1977 درون ساحۀ تخت سنگین درون تقاطع دریـاهای وخش و پنج (آمودریـا) درون شمال مرز با افغانستان جریـان دارد. 60800 کیلومتر مربع مساحت این جنگل است که مرز بین هند و بنگلادش قرار دارد. شهرستان مریوان با داشتن ۱۹۳ هزار هکتار اراضی ملی یکی از شهرستانهای جنگلی استان است که در سالهای اخیر چشم طمع سودجویان زیادی به این منطقه باعث تخریب حجم وسیعی از آن شده است. در اکثر مناطق معتدل، نواحی وسیعی از جنگلها برای احداث راههای کشاورزی از بین رفتهاند.

فعالیت های بیوله و آمون در سوییس باعث شد که در اوایل تا نیمۀ قرن بیستم شیوۀ تک گزینی علاوه بر سوییس طرفداران زیادی در کشورهای آلمان، فانسه، اتریش و اسلوونی پیدا کند امروزه شیوۀ تک گزینی با شیوه جنگل پایا دوباره مطرح شد و ضمن اینکه در اروپای مرکزی در حال گسترش می باشد در سایر کشورهای جهان نیز طرفدارانی پیدا کرده است. تمام اینـها اشاره بـه طلای شمال پاکستان هست اما که تا این اواخرطلا همچنان مـیتواند درون جوار و امتداد مـیلانـهای شمالی هندوکش یـافت شود.

از دیگر آبشارهای جذاب شهرستان آمل و جذابترین جاهای دیدنی آمل می توان به آبشار دریوک اشاره کرد. این روستا که در منطقه اورامانات واقع است یکی از جاهای دیدنی استان کردستان می باشد. بـه ارتباط نفوذ بیشتر سکائیـان و ایرانیـان دراین منطقه، بطور واضح نام پاروپانیسادای (سرزمـینی کـه در ماورای کوهها واقع هست بنام یوپاریساینا نامـیده مـیشود) نام ایرانی/سکائی داده شده بـه وادی کابل توسط مردمانی هست که ازشمال کوهها آمده اند. ولی چون متن های هخاان درون بارۀ موقعیت اراکوزیـا و ستاگیدیـا روشن است، لذا این سرزمـین حتما درشرق یـا شمالشرق کندهارفعلی واقع باشد.

قدرت سیکولرشاید که تا اندازۀ کمـی دربین دامداران یـاغی شمالشرق هخاان مدنظرباشد اما قدرت مذهبی بخصوص دربین ساکاهای استعمال کنندۀ هاوما بدخشان شاید بسیـارمـهم بوده باشد. باستان شناسی یکتعداد زیـاد ساحات دوران هخا درافغانستان، بخصوص درون شمال کشور را آشکار ساخته است. ازبیکهای دیگر از اواخر سدۀ نزدهم بدینسو و بخصوص پس ازانقلاب روسیه وارد شمال افغانستان میشوند. تقریبا نیمی از این جنگلها از بین رفته و تنها حدود ۳/۱۰ درصد آنها محافظت میشوند. ۳- در طول ۴۰ سال گذشته حداقل ۲۰ درصد از جنگلهای آمازون از بین رفتهاند. در گذشته شغل عمده مردم این روستا دامداری بوده ولی از حدود ۵۰ سال پیش چایکاری در این روستا شروع شده و امروزه شغل اکثر مردم این روستا چایکاری است.

بآنـهم این پایـان داستان نیست. شب های جنگل چندان امن نیست. شمار درختان این جنگل ۳۹۰ میلیارد اصله برآورد میشود که شامل ۱۶ هزار گونه درخت میشود. این حوضه شامل هفت میلیون کیلومتر مربع (1.7 میلیارد هکتار)، که پنج و نیم میلیون کیلومتر مربع (1.4 میلیارد هکتار) جنگل انبوه پوشیده شده است. همچنین میتوان گفت که تا 400 میلیون سال پیش، سیاره ما عمدتاً یک سیاره مرده از سنگ، خاک و سنگهای قهوهای غبارآلود بود. درعین زمان ما از منابع هخا و قدیمـی مـیدانیم کـه مردمان باشندۀ اینجا و شرق آن، قسما هندیـان بودند.

آنها میدانند که بولسونارو مانند آنها فکر میکند؛ که ما کار نمیکنیم، که ما لیاقت داشتن زمینهای زیادی را نداریم. این باعث مـیشود کـه مردمان مختلف شرق ازخط آرامـی به منظور نوشتن زبان خویش کار گیرند. نامپا- پیروس احتمالا بازتاب دهندۀ عناصر هندی این ساحه باشد، طوریکه پسوند – پیروس شاید مشتق از واژۀ هندی به منظور شـهر یـا قلعه باشد (سانسکریت پور یـا پورا) کـه بسیـار زیـاد مشابه پسوند – کانیش درون معادل پارسی کاپیشا- کینش است. بکتریش (پارسی باستان) یکی از محلاتی بوده هست (یکجا با لیدیـا درغرب ترکیۀ فعلی) کـه طلا فراهم نموده است. چهار نمایندۀ مصور درون اپادانا و جاهای دیگر پرسیپولیس وجود دارد کـه بطور آشکارهندیـان اند (شکل 3). آنـها ملبس با لُنگ، سینۀ و پای یـا سندلها ترسیم شده اند.

نقوش و متن های پرسیپولیس نشان مـیدهند کـه هندیـان و ایرانیـان درون کنارهم بامتداد مرزهای شرقی فلات زندگی مـید. این اشیـا عمدتا دارای مشخصات امپراطوری هخا اند، اما اشیـای نیز وجود دارند کـه بازتاب کنندۀ رسوم محلی و نفوذ کوچیـان شمال است. تعداد زیـاد اشیـای آن درافغانستان ضایع شده و یکقسمت کوچک آن بـه موزیم برتانیـه منتهی مـیگردد. آبشارهای کوچک و بزرگ زیادی در امتداد رودخانهی کبودوال خودنمایی میکنند که در زیر هر آبشار حوضچههای جالبی بوجود آمده که برخی جوانان منطقه از آن برای شنا و آبتنی استفاده می­کنند .

دیدگاهتان را بنویسید