اهالی قلمی که در سال ۱۴۰۰ از این جهان رخت بربستند

مراحل رویش : توده های جنگلی در شرایط طبیعی مراحل مختلف تحول و تکامل رویشی و سنی را می گذرانند . جنگل های ارسباران بعلت شرایط خاص توپوگرافی بوجود آمده حاصل از تاثیرات فعالیت آتشفشانی آرارات از یک طرف وسبلان از طرف دیگر در یک منطقه کاملا کوهستانی با ستیغ های ستبر وشیبهای تند که منحصر بفرد میباشد قرار دارد لذا حفاظت خاک و بهره برداری مناسب از این عرصه ها نیاز به مطالعات خاص دارد. باینترتیب، سلطنت کوشان درکوتلهای اطراف کوههای هندوکش متمرکز بوده و ساحۀ کابل دارای اهمیت خارق العاده میباشد که دربرگیرندۀ محورامپراطوری و وصل کنندۀ جلگه های حاصل خیز بکتریان درشمالغرب با جلگه های هند در جنوبشرق است.

بارندگی افغانستان از وزش جبهات سرد سایبریا و جبهات گرم ان از ابهای گرم بحر هند میباشد. خود راه ابریشم ازشمال افغانستان فعلی از طریق سغدیای قدیم عبورمیکند، جائیکه امروزشهرهای بخارا وسمرقند قراردارد، بآنهم یک شاخۀ راه ابریشم ازطریق افغانستان به نیم قارۀ هند میرود. متن میگوید، معبد اصلا بنا به فرمان کنیشکا اعمار شده و توسط یک ناظر محلی بنام نوکونزوک پس از یک دورۀ زوال اعاده شده، وقتیکه آبرسانی به معبد خشک میشود. یکی ازاین متن ها بنام کتیبه بزرگ ارائه کنندۀ کنیشکا اونیندو “کنشکای پیروزمند” است که در مدخل عمدۀ راهزینه قراردارد.

ستونهای چهارگوش دایروی با یک مرکز زنگوله مانند عنعنۀ هندی مورد استعمال میماند، اما ستونهای هموار قدیمی با یک مرکزکورنیتان (قرنتی) نیزبسیارمشهوربوده و بعین ترتیب مایه های اصلی قدیمی بشمول ترایتون ها و پوتی با گلدسته ها. شرکتها از بهرهوری بالا در تولید منتفع میشوند، درست مانند کشاورزانی که سعی دارند با استفاده از بهترین کودها، آفتکشها یا شیوههای کشاورزی، از هر متر مربع زمین بیشترین محصول ممکن را برداشت کنند. این ساحه بطورقسمی توسط باستان شناسان فرانسوی بین 1936 و 1946 کاوش شده که شامل یک ساحۀ حدود 800 متر از شمال بجنوب و حدود 450 متر ازشرق به غرب است.

مفکورۀ ترسیم بودا بحیث یک شخص که تقریبا بطورهمزمان در گندهارا و وادی گنگا (باصطلاح هنر متورا) انکشاف میکند مربوط به جنبش روبانکشاف درسده های اولی عصرفعلی بارتباط فداکاری شخصی میباشد. یکی ازساحات بسیارشگفت انگیزکه منتظرکاوشهای باستان شناسی میباشد وردک، حدود 30 کیلومتردرشمالغرب کابل است. ساحۀ بگرام حدود 50 کیلومتر در شمال کابل و حدود 8 کیلومتردرشرق چاریکار فعلی درنزدیکی تقاطع دریاهای پنجشیر وغوربند واقع است. راهها و مسیرهای متعددی برای سفر به ارسباران وجود دارد؛ یکی از این مسیرها که در واقع اصلیترین راههای ممکن است، استفاده از خطوط هواپیمایی و سفر به شهرستان تبریز است. به وسط جاده ایلام به دره شهر که رسیدید، تنگه رازیانه هم میتوانید از نزدیک ببینید.

در دوران کوشانیان، سرزمین افغانستان با راه مشهور ابریشم در بین شرق نزدیک و چین ارتباط داشته است. قرارمعلوم سرزمین های جنوب افغانستان فعلی دراختیارساکاها و اربابان پارتیان ایشان باقی مانده اند. دراینجا شاهان هندو- پارتیان درمناطقی بنام ساکاستان به حکومت خویش ادامه میدهند. باید گفت این تکان در مردم ایران فرو ننشست، و از همان زمان، بیداری مردم، و دلبستگی آنان بکارهای توده و کشور، در یک راه پیشرفت افتاد، و با یک تندی که کمتر گمان رفتی رو به روییدن و بالیدن گزاشت. باینترتیب گمان نمیرود که مجسمه ها یونانی یا رومی باشند. متن های بکتریائی و هندی میانه اشاره به ویما دارد، اما از اینکه این ویماکدفیزیس یا اسلاف او، ویما تک (تو) میباشد، هنوزنامعلوم است.

۱۵- زیر رودخانهی آمازون در برزیل یک رودخانهی زیرزمینی به طول ۴ کیلومتر وجود دارد که ممکن است طول آن به اندازهی رودخانهی آمازون باشد اما عرض آن صدها برابر بزرگتر از آن است! صدها سنگ این چنینی در جنگلهای آمازون وجود دارد. درجنوب، یک تعمیربزرگ وشاید یک قصر وجود دارد. مرکز این ولسوالی کشک کهنه است که از نگاه تاریخی با کشک رباط سنگی در یک حوزه واقع شده و به بادغیس پیوند دیرینه تاریخی دارد.

زمزمه اصلاح قانون تنفس جنگل به بهانه جمعآوری درختان خشک یا افتاده باعث نگرانی متخصصان حوزه جنگل و دوستداران محیطزیست نسبت به آینده جنگل هیرکانی شمال کشور به عنوان میراث جهانی شده، میراثی که تنها دو سال از ثبت آن در یونسکو میگذرد. پس در سفر به ارسباران در کنار لذت از مناظر زیبا و قدمزدن در هوای دلانگیز آن سعی کنید از روشنکردن آتش خودداری کنید یا حداقل قبل از ترک منطقه از خاموشبودن آتش مطمئن شوید. با رسیدن به شاهرود اولین کاری که کردیم این بود که از ماشین پیاده شدیم و کمی انگور خریدیم. بعدا مجسمه های وجود دارند که بنام بودهیساتواس یاد میشوند، طورمثال اوالوکیتیشوارا که اکثرا با یک نیلوفر(درخت سدر) دردست چپ او ترسیم شده است.

او از پایهگذاران شعر موج نو و شعر دیگر شناخته میشود. آمارد ها که جایگاهشان بین محل استقرار اقوام تپور و کادوس نشان داده شده است، در جوار مرو ساکن بوده اند.این قوم مهاجر از مردم مرو بوده و قومی بادیه نشین بوده اند که به تاخت تاز در اراضی اقوام دیگر می پرداختند و به روزگار کوروش تا حوالی ماد پراکنده گردیده بودند.قوم مارد پس از رانده شدن توسط مرویان به طبرستان (آمل) آمدند که در کنار رود هراز (ضلع غربی آن) سکنی گزیدند و شهر آمل پایتخت باستانی آن بوده است که اسم شهر آمل از نام آنان گرفته شده است.آمل در زمان اشکانیان نیز معمور و آبادان بود که آنرا همو می نامیدند.در زمان ساسانیان نیز شهر آمل از عمران و آبادانی برخوردار بود و مرکز ایلت مهم طبرستان بوده است.به طور کلی بر اساس اسناد و مدارک تاریخی تکوین شهر به زمان ساسانی برمیگردد.شهرطی مراحل تکوین خود از زیرساختها و عناصری چون ارگ حکومتی، محلات، آتشکده و بازار برخوردار گردید.در این الگوی استقرار قصر و عمارت حکومتی در موضع مکانی برتر با حصاری به دور آن قرار داشته است.

البته گردشگران نباید احساس امنیت کنند چون محل زندگی این حیوانات، حفاظت شده است وبه هیچ وجه خطری گردشگران و طبیعت گردان را تهدید نمی کند. وی با بیان اینکه الآن باید وضعیت آفات و بیماری ها را پایش کنیم، افزود: ما کمیته گیاه پزشکی خاص جنگل داریم که بیماری ها و آفات را رصد و اگر یک بیماری و یا آفت طغیان کند آن را کنترل می کنند. بگرام یا کاپیسای قدیم در ساحۀ واقع شده که دارای اهمیت فوق العاده ستراتژیک برای کوشانها و دربرگیرندۀ خط زندگی بین ملکیت های بکتریان و نیم قارۀ هند بوده است. ساحه دربرگیرندۀ یکتعداد کتیبه های با خط یونانی، اما درزبان بکتریائی (ایرانی)، بسیار مشابه به متن فوق الذکر رباتک است.

او بیشتر به خاطر آفرینش رمان «داییجان ناپلئون» و شخصیتی به همین نام شناخته میشود که در سال ۱۳۵۵ مجموعه تلویزیونی «داییجان ناپلئون» توسط ناصر تقوایی برگرفته از این رمان ساخته شد. سیسال قبل یک نفر نصرالله نام شریر را که علماً و اهل شهر از دست او به تنگ آمده بود، به اغوای حکومت، مردم شوریده در بازار کشته بودند. شیخالاسلامی علاوه بر مقالاتی به زبانهای فارسی و عربی، کتابهایی را در زمینههای اعتقادی، عرفان، مسائل کلامی و ادبی تألیف یا ترجمه کرده است.

اما امکان رفتن به پارک النگدره با اتوبوس­های شهری و یا تاکسی­های خطی وجود ندارد. مکان مقدس بحیث یک معبد ساخته شده و به مقام سلطنت الهی حاکمان کوشان اهدا شده است. در بالای جایگاه مقدس بقایای سه مجسمه یافت شده که احتمالا نشان دهندۀ حاکمان کوشان بوده باشند که دریک موقعیت قدامی نشان داده شده اند. وفرت مجسمه های بودا یکجا با نقوش، تصویرکنندۀ قسمت های اززندگی و تجسم های مختلف اواست. هدف از این پژوهش بررسی نقش مشارکت مردم محلی در مدیریت بحران با تاکید بر آتش سوزی های اخیر جنگل های ارسباران می باشد. درونخانۀ (حجره) عمده دربالای قدمها (شکل 8) اکثرا بحیث یک معبد آتش توضیح میشود، اما سندی وجود ندارد که آنرا تقویه کند، آتش در درونخانه میتواند “دودمانی” باشد نسبت باینکه “الهی” درنظرگرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید