بودا کیست وعقایدش چیست و بودیسم کیست؟

هیئت ها ملبس با لباس محلی بوده ومحل ایشان نیزدرپائین آنـها نوشته شده است. معلوم مـیشود اکثریت مادها لباس وتجهیزات سکائیـان را قبول نموده اند، لیکن این بدین معنی نیست کـه تمام ایشان کرده باشند یـا اینکه تمام مادها فرهنگ سکائیـان را با عین درجه پذیرفته اند. عین مسئله بوقوع مـیپیوندد وقتی ما بـه لباس وجنگ افزارمردمان کاپادوکیـا (شرق ترکیۀ فعلی) و ارمـینیـا نظرمـیاندازیم. هر دو نویسنده شاید بدون درک آن، منابع مختلفی را بکار اند که تا عین مردم یعنی سکائیـان شرق را توصیف کنند.

بارتباط افغانستان تمام اینـها بدین معنی هست که که تا 500 ق م شمال کشورنسبت بـه جنوب و جنوبشرق بیشتر سکائیزه شده است. بعبارۀ دیگردرحوالی 500 ق م ما بطورفرضی مـیتوانیم چهارگروه تباری را درون مناطق افغانستان فعلی تشخیص کنیم: تازه واردان سکائی؛ مردمان ایرانی ماقبل سکائی؛ گروههای صحبت کنندۀ هندو- آریـائی؛ وبقایـای مردم بومـی قبل ازهندو- ایرانی. منابع شرق نزدیک از سدۀ هفتم، قبل از سقوط امپراطوری آشور تصدیق مـیکند کـه در آنزمان درکوههای غرب فلات ایران، سکائیـان از نزدیک درون امور مادهای قدیمـی ذیدخل بودند. درون جانب چپ و راست ستون کـه مجسمـه داریوش بزرگ بر آن قرار دارد، صفوف هیئت ها از ولایـات مختلف امپراطوری هخا دیده مـیشود.

بازهم چیزدلچسپ نقوش پرسیپولیس درپایتخت هخا پارسی است. همچنان درون مورد پکتیـان، هرودوتس این نام را به منظور توضیح تجهیزات بعضی قطعات ارتش هخا از جنوب و جنوبشرق فلات بکارمـیبرد. هیئت نشانداده شده درون پرسیپولیس بازتاب دهندۀ نخبگان حاکم نواحی آنـهاست کـه سکائیـان بودند، درون حالیکه قطعات ارتش توضیح شده توسط هرودوتس ظاهرا توصیف مالیـه دهندگان یـا مردمان بومـی است. سکائیـان دراکثریت ساحات آخرینانی اند کـه با تحرک و قدرت عالی بـه منطقه آمده وطبقۀ حاکم را تشکیل مـیدهند. دربعضی ساحات تعداد کثیرسکائیـان تشکیل کنندۀ طبقات حاکم بودند؛ درساحات دیگرآنـها با مردم بومـی درهماهنگی زندگی مـید بدون اینکه نفوذ قوی بالای فرهنگ محلی داشته باشند.

دو گروه آخری را بطور یقین نمـیتوان تشخیص کرد، اما زمـینـه های کافی وجود ندارد که تا فرض شود کـه آنـها درون شرق افغانستان فعلی یـا جوار آن زندگی مـید. بعلاوه، هرودوتس مورخ یونانی مـیگوید درسدۀ پنجم ق م، مردمان گندهارا کـه در وادی کابل و مناطق شرقی آن قراردارد، ازجنگ افزارسکائیـان استفاده مـید. یکی ازدپلوماتهای یونانی سفرکننده بـه هند، مـیگاستینیس است. اینـها مردمان سرزمـینـهای اند کـه مطابق منابع یونانی وشرق نزدیک سده ها قبل توسط کایمـیریـان و سکائیـان مورد هجوم قرارگرفته بودند: کاپادوکیـا (ترکیۀ شرقی)، ارمـینیـا و مادها.

تمام این سرزمـین ها توسط سکائیـان و کایمـیریـان درسالیـان قبل مورد هجوم قرار گرفته و از اواخرسدۀ هفتم ق م تحت کنترول مادهای سکائیزه شده قرارمـیگیرد کـه پایتخت ایشان ایکبتانـه یـا همدان فعلی است. مطابق منابع متعدد، این هجوم آخری قبل از آغاز سدۀ شانزدهم صورت گرفته است. دریافت تاریخ تمام این اشیا مشکل است. بر طبق ماده ۳ موافقت نامه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۴۸ منعقد بین بانک ملی ایران و بانک انگلستان کلیه موجودی حسابهای قابل انتقال ایران و هر مبلغی که بعدا به آن اضافه شود بر اساس ماده ۸ قرارداد مالی ایران و انگلیس مورخه ۲۶مه ۱۹۴۲ نسبت به تنزل در مقابل طلا تعیین شده بود در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۲۸ ارزش لیره انگلیسی به طلا در حدود ۲۴درصد تنزل نمود و چون این تنزل شامل موجودیهای لیره بانک ملی ایران نبود از این جهت در ۱۹ دسامبر ۱۹۴۹ مطابق ۲۸ شهریور ماه ۱۳۲۸ بانک انگلستان موجودی حسابهای لیره بانک ملی ایران را استفسار نموده که تفاوت را بحساب بانک ملی ایران و بنفع کشور منظورنماید متصدیان بانک ملی چون رئیس کل بانک آقای ابتهاج در لندن بوده از ایشان سوال میکنند کسب دستور میکنند که از انگلستان یک چنین کاغذی رسیده که ما میخواهیم این مبلغ را بصورت حساب شما بگذاریم (کهبد – تلگراف است؟) البته تلگراف است از آقای ابتهاج جواب میرسد که موجودی حسابها (این را آقایان توجه بفرمایند خواهش میکنم موضوع خیلی اهمیت دارد و اگر آقایان توجهی بفرمایند موضوع کاملا روشن خواهد شد) از آقای ابتهاج جواب میرسد که موجودی حسابها پس از وضع سپردههای شرکت نفت و سرمایه بانکهای خارجی قلمداد شود یعنی اول آنها را کسر بکنند بعد حسابی که میخواهند به آنها بدهند و آنچه طلبکارند از بقیه حساب کنند چون این دستور با این موافقت نامه بخصوص ماده ۸ که الان عرض کردم مغایرت داشت و به زیان بانک ملی بود باز متصدیان بانک ملی مجددا تلگراف میکنند که آقا در موافقت نامه چنین چیزی نیست که ما آنها را کسرکنیم و بعد نسبت به بقیه حساب را واریز کنیم بعد از این تلگراف مجدد از طرف آقای ابتهاج از لندن یک دستوری میرسد که این دستور را خواهش میکنم آقایان توجه بفرمایند دستورمیدهد که سپرده شرکت نفت و سرمایه بانک چون عینا قابل استرداد است مشمول این تضعیف لیره نمیباشد (کهبد- اشتباه کرده) و موجودی بانک با منها کردن این ارقام باید بحساب بیاید در نتیجه مبلغ ۳۹۱و۱۲۴و۵ لیره از موجودیهای بانک بابت قلمهایی که عرض کردم کمتر قلمداد کردهاند و بالنتیجه همانطوری که جناب آقای کهبد اشاره فرمودند در اینجا مبلغ ۵۴۳و۲۵۳و۲ لیره بزیان بانک تمام شدهاست بعدا آقای ابتهاج مثل اینکه متوجه میشوند که اینکار غلط بوده نامهای در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۲۸ بشماره ۵۳۱۶ بعنوان جناب آقای ساعد نخست وزیر وقت مینویسند و توضیحاتی میدهند درباره عمل خودشان و اینکه من چرا این مبالغ را جزموجودی بانک احتساب نکردم و تقاضامیکند باصطلاح معروف این عمل را صحه بگذارند (دکتر طاهری – دلیلش چه بودهاست؟) نامه اش را بنده تقدیم میکنم خدمت مقام ریاست و تایید مزبور بموجب نامه شماره ۶۳۱۸۲ مورخ ۲ بهمن ۱۳۲۸ وزارت دارایی بعمل آمده این خلاصه جریان تنزل لیره و حساب نکردن آن دو قلم درموجودیهای بانک بود اما دلایلی که اینکار بصلاح مملکت نبوده و بلکه بر عکس مملکت ما که احتیاج بسیار بارز خارجی داشته ضرر وارد آمده چیست؟

بالاخره، بـه اساس شـهادت هرودوتس، معلوم مـیشود کـه استعمال جنگ افزارسکائیـان، حد اقل که تا سدۀ پنجم، از طریق کوههای هندوکش بـه وادی کابل و ماورای آن رسیده است. این نیز درون مجسمـه های باصطلاح داریوش دیده مـیشود کـه درشوش، جنوبغرب ایران درون 1972 یـافت شده است. در این باره چه مثالهایی میشناسید؟ کتابهای زبان انگلیسی که در بخشهای مختلف «کتابهای رمان زبان انگلیسی»، «کتاب آموزش زبان انگلیسی»، «خواندنیهای عمومی»، «فرهنگ لغت»، «زبانآموزی و ترجمه» قرار دارند، براساس سطح زبان و رده سنی قابل تهیه هستند. بارتباط مردم بومـی غیرهندو- ایرانی هیچگونـه شواهدی وجود ندارد، مگراینکه کوشش کنیم آنـها را دربین بعضی نامـهای گروه های قومـی که تا کنون تشریح ناشده پیدا کنیم کـه درمنابع ایرانی و قدیمـی یـافت مـیشود، اما تمام تشخیصها کاملا خیـالی (حدس وگمان) خواهد بود.

یفتلیها درمنابع عربی بنام هیطال یا (جمع آن) هیاطیله شناخته میشوند. آمازون با بیش از 3.5 میلیون کیلومتر مربع بزرگترین جنگل زمین است که بزرگترین ریه زمین هم شناخته می شود. جالب است بدانید که یونسکو بیش از ۷۰ هزار هکتار از زمینهای منطقهی ارسباران را به عنوان «ذخیرهگاه زیستکره»، به ثبت رسانده است. اول وسیلهٔ تحریک غیرت و کفایت نوع بشری احتیاج و صعوبت زندگی معیشت اوست، و اول نتیجهٔ غیرت و کفایت وضع قوانین و استقرار آزادی و اطمینان مال و جان است، بعد از آن بالطبع رفع احتیاج و دفع موانع صعوبت، خود به خود به عمل آید، هرگاه جزایر انگلیس در ناف محیط اطلس محصور آب نبودی تا هزار سال دیگر عمل کشتیرانی عمومی نگشتی، و کشتیهای ماهیگیری آنها از طراده به سفینهٔ کوچک و متدرجاً وسیع و بزرگ و بادبانی و بالاخره به کشتیهای بخار مختارالحرکه تبدیل نیافتی.

پارسها درجنگها عادت داشتند کـه سربازپیـادۀ ایشان دارای نیزه های طویل، پوش (سپر) های بزرگ و کمانـهای طویل باشند. اکثریت ایشان درمقابل نفوذ شمال مقاومت مـیکنند، اما بعضی ازآنـها عرصه های آنرا مـیپذیرند. سکائیزه طوریکه قبلا گفته شد یک پروسۀ بوده کـه تمام گروهها را صرفنظرازمنشای تباری ایشان متاثرساخته است. طوریکه از گزارش هرودوتس واضح مـیشود، سکائیـان عرصه های دیگرفرهنگ مادها را نیز متاثر مـیسازند. ایم. میسن یک ارگ حدود یک هکتاری را در یازدیپه کاوش میکند که دربالای یک چوکات بارتفاع 6 مترساخته شده و بواسطۀ یک مسکونۀ بزرگ (یکجا با ارگ حدود 16 هکتار) احاطه شده است. آنـها امپراطوری ای را بارث مـیگیرند کـه از کاپادوکیـا درشمالغرب که تا پارتیـا و هیرکانیـه درون شمالشرق ایران فعلی و شاید حتی بیشتر شرقی امتداد دارد.

باینترتیب قلمروی مادها حتما بحیث امپراطوری سکائیـان درنظرگرفته شود. حواستان به جنگل هم باشد و حتما آتش خود را کاملا خاموش کنید سپس به خانه بازگردید. درست است که ابرهای این منطقه باعث شهرتش شده، ولی اینطور نیست که همیشه بتوان آنها را دید. جواب این مسئله که تا اندازۀ سهل است. این مار به جز در زمان هایی که گرسنه است، حمله نمی کند و معمولا وقتی سیر باشد، اصلا آسیبی به شما وارد نمی کند، با این حال اگر در جنگل های آمازون با آناکوندای سبز روبرو شدید، بهتر است پا به فرار بگذارید! به عنوان مثال ابن خردادبه جغرافیدان قرن چهارم هجری در کتاب خود به نام مسالک الممالک نام این جنگل را ذکر کرده است او همچنین اشاره کرده است که یک نسل از مردم ترک در این منطقه زندگی میکردهاند.

این طرح با هدف کاهش فشار در برداشت از جنگلهای منطقه بعنوان رویکرد جدید درراه رسیدن به اهداف برنامه چهارم (ماده 69 قانون برنامه چهارم) می تواند گامی مهم واثرگذار درحفظ ، حمایت وصیانت از جنگل بردارد . کتابهای زبان که در دستهبندیهای متنوع و براساس سلیقه و نیاز مخاطبان روی سایت قرار دارند، جزو منابع مهم و بهروز جهان هستند و دستهبندیشان بهگونهای است که شبیه نقشه راه، زبانآموز را در مسیر درست قرار میدهند و او را به هدفش میرسانند.

هستند که در ادامه مستر بلیط، به جزئیات آن ها می پردازیم و تمامی امکانات را برای شما شرح می دهیم. به خاطر این که خورشید در این مناطق در روز همیشه عمود می تابد و دیگر این که طول روز و شب با هم تفاوتی ندارد؛ یعنی همیشه دوازده ساعت روز و دوازده ساعت شب است. امپراطورغزنوی به منظور تقریبا یک سده بـه رونق ادامـه مـیدهد، درحالیکه وسعت آن که تا اندازه زیـادی از روزهای محمود کاهش مـییـابد(اما شاید قویتر از نتیجه آن).

اندازه گیری رابطۀ آنـها با ماقبل سکائیـان و مردم محلی ایرانی ساحه مشکل هست اما یک پروسه امتزاج یـا محتمل است. نقطۀ مـهم اینستکه سکائیزه شدن فلات یک پروسه بوده است. اما درافغانستان ناممکن هست یک خط تقسیم واضح دربین شمال سکائیزه و جنوب غیرسکائیزه نشان داد. با اینکه هزاپای غول پیکر نمی تواند انسان را بخورد، اما تب و لرز و درد شدیدی را به وجود می آورد و بهتر است از آن ها فاصله بگیرید. هجده سال گذشته بود، اما هنوز می توانستم تک تک جزئیات آن روز را در مرغزار به خاطر بیاورم. دانوب از جنگل سیاه در آلمان سرچشمه می گیرد و برای مسافتی به طول 2850 کیلومتر به سمت شرق جریان دارد، از 4 پایتخت عبور می کند، و در نهایت به دریای سیاه سرریز می شود.

از بروز سیلابهای ویرانگر در نقاط مختلفی از استان به خصوص منطقه ائل گلی تبریز جلوگیری شده است. لباس اصلی و تجهیزات پارسیـان با سکائیـان وگروههای مرتبط درشمال بسیـار غیرمشابه بوده است. چون واضح هست که بکتریـائیـان شمال افغانستان با لباس سکائیـان ملبس و با جنگ افزارسکائیـان مسلح بودند واین نشان مـیدهد کـه برای هرودوتس و منابع او، اصطلاح “بکتریـان” بمعنی وسیعتری بکار رفته کـه نشاندهندۀ “سکائیـان” است. اینـها نشان مـیدهد کـه مادها ملبس با لباس سواری سکائیـان بشمول شلوارها، تونیک و باشلیق وحمل کنندۀ اکیناکی و گوریتوس مـیباشند. آنـها بطوریقین درشمال چنین د کـه بنام بکتریـا یـاد مـیشود. نوار جنوبی شامل قسمت اعظم کنفدراسیون پارسها (ایران نیز) درون جنوبغرب ایران و تعداد دیگری مـیشود کـه بصورت عام توسط هرودوتس بنام پکتیـان یـاد شده است.

اوهمچنان دراین قسمت جهان در 530 ق م احتمالا دربیابانهای دشت قراقوم (درترکی “رنگ سیاه”) درشمال ایران فعلی میمیرد. این آنچیزی هست که احتمالا دروادی کابل و گندهارای قدیم رخداده باشد. این تعمیر یک مسجد نه گنبد است که دربلخ کاوش شده است. این مداخلات نـه تنـها نظامـی یـا سیـاسی مـیباشد. در زیر به برخی از زیباترینهای این استان اشاره میکنیم. شما می­توانید رگرسیون­های تصادفی جنگل را در برنامه­های مختلفی مانند R، SAS و python اجرا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید