تصاویر دیدنی از جنگل ابر شاهرود – تجارتنیوز

معاونت امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در این باره توضیح داد: درختان خشک خطرساز در پارک جنگلی قرق، النگدره گرگان و پارک امام رضا (ع) کردکوی شناسایی شده و درخواست مجوز برای قطع آنها از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری صادر شده است. یکی از مکان های اقامتی محبوب در روستای اولسبلانگاه، خانه های چوبی است که گردشگران به خاطر حس روستایی آن، اقامت در این خانه ها را بسیار دلنشین توصیف می کنند و همچنین دهکده توریستی شاندرمن ماسال را نیز می توانید برای اقامت خود انتخاب کرده و از زیبایی های آن بهره مند شوید.

کیمن سیاه از نظر ظاهری شبیه به تمساح آمریکایی است، اما بدن تیرهتری دارد. با این حال، فوق العاده آسان است، بنابراین اگر شما خود را ضرب و شتم آن را از دست دادن یک بار، تعجب نکنید. جلالی – آقایان نمایندگان محترم شایدبعضی از آقایان نمایندگان نخستین روزی راکه پیش از افتتاح دوره هفدهم بعنوان معارفه درمجلس تشکیل شدبخاطرداشته باشند درآنروزاینجانب عدهای از آقایان را که تا آن روزفقط نامی از آنان شنیده بودم و هیچگونه رابطه قبلی با آنها نداشتم باین نکته مستحضرکردم که در این دوره بدون شک راه آینده ما هموارنیست ما دریک نقطه بیم و امید و هستی و نیستی شرف و ننگ پیروزی و شکست قرارداریم و دنیای غارتزده شرق نگران مابود و استعمارطلبان غرب همچنان خوهان بلعیدن ثروت ما و پایمال کردن مواریث ملی و مدنی ما هستند درآنروز من خاطرنشان کردم که پیروزی مارا اتفاق تامین میکندوشکست و بدنامی مارا نفاق و اختلاف آن روز فراموش نمیکنم به آقای پارساعرض کردم که نمایندگان تازه کاری امثال ماکه تا آنروز دستی از دور برآتش داشتیم و تنهاتلولو چراغ نهضت ملی و بی پروایی و گستاخی رهبران ملی و مذهبی و مردم را درقبال جباران و استثمارگران رامی دیدیم تنهاباین امید و باشوقی تمام آماده خدمت شدیم که بتوانیم باهمکاری دکتر مصدق و دیگر زعمای نهضت با تایید خداوند کاروران غارتزده ملت را روزی بوادی ایمن برسانیم آنروزمشوق ما هیچ نبود مگر همینکه عرض کردم و امروزهم بحمدالله جزآن نمیخواهیم و هدفی نداریم همکاران عزیزتاریخ جهان همیشه مشحون از حوادث است ولی درتاریخ ملتها تنهاگاهی از این حوادث دارای یک عنوان فوق العادهاست باصطلاح باخط درشت رقم خوردهاست درچنین مواقعی که حیثیت و استقلال یک ملتی دریک نقطه بحرانی قرار میگیردمسئولیت زعمای قوم هم درنقطه بحرانی قرار خواهندگرفت در این نقطه هم برای ملت و هم برای کملین و مسئولین محل تلاقی دوخط آبرو و آزادگی و شکست و ناکامی است در این نقطهاست که بایدقدمها استوارتر و از خود گذشتگیها بیشترباشد عقل و منطق و فکرسلیم و فداکاری مجال خودنمایی بکینه و عداوت و نظریات شخصی ندهدزیراتجربه نشان دادهاست هیچگاه نهضتها جریان خود را عوض نمیکنداکثر بهمان راهی میروند که هدف درانتهای آن قراردارد زیراجریان نهضتها کمترشامل خودخواهی و نفس پرستی است و گمان نمیکنم کسی از آقایان محترم منکر این باشد که امروز آنچه در این کشور دیده میشود و میگذرد یک جریان کاملا استثنایی است و قطعا تاریخ آینده هم امروزرابنام یک روز بحرانی نام خواهدبرد و این قیام را به بهترین صورتی خواهدستود.

حجتالاسلام والمسلمین سید محمد علی آلهاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، خواستار تشکیل کمیته ویژه جهت بررسی این مشکل و بازگو کردن آن با مردم شد و گفت: گزارشات حاکی از آن بود که درختان قطع شده مربوط به باغات شخصی است و هیچگونه ربطی به جنگلهای ارسباران ندارد ولی عکسهای منتشر شده این ادعا را تکذیب کرد. بیش از 76 میلیون نفر آن را تماشا کرده و منتقدین نیز امتیاز 91% را به آن دادهاند. گفتم مگر ممکن نیست که در فضای پولتیک دنیا یک برق دیپلماتی بزند و خس و خار موانع اتحاد روس و آلمان را بسوزد؛ این دو ملت آسیا و اروپا را باالمناصفه قسمت کنند، خریطهٔ دنیا را برهم زنند، ملل عالم را مطیع خود نمایند و نقشهٔ ناپلئون اول و الکساندر اول را به فعل آورند.

دو وزیر از حزب توده به دولت تحمیل گردید چه کسی در این مجلس هست که بتواندبگویدجناب آقای دکتر آذروزیر فرهنگ و بردارسرهنگ آذرافسرتجزیه طلب پیشهوری وزیرمنتسب به حزب توده نیست چه کسی میتواندمنکر عضویت جناب آقای وزیر محترم دادگستری در کمیته صلح حزب توده و جمعیت مبارزه با استعمار حزب کمونیست تودهای باشد موضوع لجاجت برسرتصویب این گزارش راهمان دستهایی به مرحله سقوط مملکت کشانیده که از دیماه سال گذشته با سازش و بند و بست با مقامات شوروی بامیداینکه ایران جمهوری بشودوبعضی هارابه ریاست جمهوری بشودوبعضی هارابه ریاست جمهوری برسانند پرونده آزادساختن سران فراری و خائن حزب کمونیست توده را بجریان انداختندآنرابرای اظهارنظربیک باپرس سپردند که درقراری که صادرکرده بکلی از حدود بیطرفی یک قاضی عدالت گستر خارج و همکاری خودراباحزب توده به مرحله ثبوت رسانیده موضوع گزارش راهمان دستهایی پیراهن عثمان کردند که دریک جلسه محرمانه دربار مقدمات خروج محرمانه شاه را از ایران فراهم نمودندو اگر قیام مردانه مردم این شهرنبودامروزچنگال سرخ براین سرزمین سایه انداخته بودموضوع گزارش راهمان دستی پیراهن عثمان نموده که روزبیست و هفتم فروردین بنام تقاضای تصویب آن بحزب کمونیست توده اجازه داد که زیرپرچم سرخ داس و چکش و عکس استالین باکمال آزادی به شاه مملک و استقلال مافحش بدهند وتعجب آن است که قوای انتظامی مواظب بودند که کسی مانع وطن فروشی حزب کمونیست توده نشود از روز۲۷ فروردین که ماتصمیم به مهاجرت گرفتیم برمامسلم شد که تصویب این گزارش را استعمار سرخ و بندگان کاخ کرملین و حکومت مسکو میخواهند نه ملت ایران مسکوتصویب این گزارش را میخواهدزیرا خوب میداند که بدست جناب آقای مصدقالسلطنه در موقعیت فعلی نابودی رژیم و امحاء مشروطه سلطنتی ممکن است مسکو میداند که بعداز نابودی رژیم فقط یک تیرچراغ برق مقابل منزل جناب آقای مصدقالسلطنه برای نابودی ایشان کافی است لیکن مبارزه با اساس سلطنت کار آسانی نیست.

و احساس حضور در فضا با بوی جنگل بارانی را به ما می دهد. 2- درختان جنگل به اندازه 0.5 -1 متر با لاتر از سطح زمین قطع گردیده به معیار کوچکتر (2-2.5) غوله وبه شکل چارتراش (چهارپهلو) تراش میشوند. بعدهم یکی از دلایل جنابعالی رفتن بنده به دانشکده حقوق است که این دلیل برتغییررژیم است اگر اینطورباشد من الان ۱۴ سال است مشغول تغییررژیم هستم برای اینکه همیشه میروم دانشکده حقوق درس میدهم و اگر اسم این تغییررژیم باشد (دکتر بقایی – اسم این استدلال چیست؟) همانی است که شمافرمودید سفسطهاست همان دلیل خود جنابعالی (فرامرزی – حالافرمودید که این سفسطه بود) یکی از دلایل جنابعالی این بود که من درآن مجلسی که پای تخت آقای نخستوزیر بودهاست نجوی کردم نجوی راهم عرض کردم که بنده به فرانسه گفتم چون نمیخواستم بهمه آقایان موضوع را بگویم (دکتر بقایی – صحبت فرانسه صرف ادعا است) عین حقیقت است بسرجدآقا (اشاره به آقای میلانی) عین حقیقت است (دکتر بقایی – ممکن است مطالب دیگری فرموده باشید که میخواستید جناب آقای میلانی و آقای جلالی ندانند) آقای دکتر بقایی زندگانی سیاسی آدم میگذردکما اینکه یکسال از عمرمجلس گذشتهاست یکسال دیگر هم انشاء الله امیدواریم که بزودی بگذردولی فقط یک چیزاینجاباقی میماند و آن این است که به عقیده بنده ما امانت دارملت ایران هستیم و درمقابل ملت ایران همیشه بایدطوری حرف بزنیم که یکوقت سوء تفاهمات ایجادنکندبنده مخالف بعضی اشخاص هستم که میآیندپشت تریبون بیک کسی میگویندبدون محاکمه دزدمیگویند جاسوس میگویند (پورسرتیپ – به رادیوهم بفرمایید) بنده بطورکلی با اعمالی که برخلاف اصول است مخالفم (میراشرافی – آنهایی که درروزنامه شورش مینویسندچطوربا آنهم مخالفید پس آن راهم بفرمایید به حضرت آیت الله کاشانی فحش میدهد؟) با آنهم مخالفم همیشه گفتهام بهرکسی بهرمقامی که برخلاف اصول توهین بشود مقامات قضایی باید جدا تعقیب کنند بافحش دادن غیرازاین که نفاق درمملکت پیش بیاید فایده دیگری حاصل نمیشودپس بنابراین در این جریان مسافرت میخواستم تمناکنم اگر اشتباهاتی در این قسمت داشتهاید کاملا مرتفع بفرمایید اماراجع باین قسمت گزارش هیئت ۸ نفری خوشبختانه جناب آقای دکتر بقایی درآخرنطقشان درموقعی که این گزارش ۸نفری را مطرح میفرمودند میخواستند گزارش هیئت هشت نفری راهم به آن قسمت دیگر متصل کنند ولی خوشبختانه در آخر نطقشان که اینجا هست فرمودند که این قسمت چیزی نیست و مثل کلمه لااله الااللهاست که هیچ مطلب تازهای نیست و محتاج به رای نیست و حتی خودجنابعالی هم مجددا دراینجا امضا فرمودیداین دلیل براین است که این با تغییررژیم ارتباط ندارد بقایی فرمودند قرائت بشود جنابعالی آن سندرادرمجلس قرائت بفرمایید و آنروزی که ما این طرح را امضا کردیم بنده میخواهم عرض کنم هیچکدام از آقایان جز حسن نیت منظور دیگری نداشتند و بعدهم که امضاکردیم مایل بودیم که قرائت بشود ولی متاسفانه این کار باین سادگی باین صورت درآمد قبل از عید هم من یک مطلبی عرض کردم که این طرحی که تهیه شده هم بصلاح مجلس است هم بصلاح شاه است و هم بصلاح خودماست که قبل از عید میخواهیم برویم به مسافرت حالا هم عرض میکنم روابط دولت و دربار و مجلس اینکار را ولو اینکه سابقه نداشته باشند لازم دارد شما اگر میخواهید حکومت این مملکت یک سر و صورتی داشته باشد بدون تامل موافقت بفرمایید (میر اشرافی – اگر غلام یحیی یک روزی آمدچه میگویید؟) اجازه بفرمایید بنابراین طبق قانون اساسی قبول میفرمایید مقام سلطنت بایستی محترم باشد بایستی که مصون از تعرض باشد بعضی از آقایان گفتند که این قسمت تضعیف است بعقیده بنده بهیچوجه تضعیف نیست بلکه تثبیت مقام سلطنت است سلطنت مملکت باین ترتیب تضعیف نمیشود بلکه تقویت میشود و حتی چند کلمه هم از قانون اساسی که ما دراینجاگفتیم چون اختلافاتی بوده و عملا هم اختلاف زیادبودهاست که حالا وقت نیست بنده اینجا عرض کنم بهتر این است که روشن بشود بنابراین میخواستم این نکته را عرض کنم جناب آقای دکتر بقایی فراکسیون نهضت ملی جز سعادت مملکت و جز خدمت به مملکت بهیچوجه قصدی ندارد (میراشرافی – همه این قصدرادارند) (بهادری – مونوپل نیست) اثبات شئیی نفی ماعدی نمیکند چون تهمت به فراکسیون زدند فراکسیون را عرض کردم والا یقین دارم که مجلس شورای ملی ایران هیچوقت و درهیچ دورهای کاری نخواهد کرد که به ضرر ملت ایران باشد.

ما پارسال هم به بعضی از انتصابات و بعضی اعمال آقای دکتر مصدق عقیده نداشتیم و ایراد داشتیم وظیفه خود دانستیم که انتقاداتمان را بگوییم ولی پارسال در روزهای آخر تیرماه حزب ما و روزنامه ما و خود ما وظایف خود را در مقابل نهضت ملت ایران به بهترین وجهی انجام دادیم دهها هزا رنفر از مردم تهران در خیابانها و دهها هزار نفراز خوانندگان روزنامه شاهد و مندرجات روزنامه شاهد شاهدهستند که در همان ایام در آخر تیرماه در روزنامه ما مقاله آقای مکی همکار محترم و عزیز ما سانسور میشد بعذر این که زیاد تنداست و ممکن است بعدا اسباب زحمت بشود اگر آقای مکی بودند تصدیق میکردند آقای دکتر سنجابی به تیترهای سرمقاله سه سال پیشتر روزنامه شاهد بدون اینکه شاید قصد ناگفتنی داشته باشد بطورناقص اشاره فرمودند چنین وانمودکردند که شعار ما همواره این بودهاست که اندر پس مگر ماچه دریاچه سراب و بعد جمله ناقص دیگری را فرمودند که حرف مرد یکی است و ما را رفیق نیمه راه معرفی کردند حرف مرد البته یکی است چیزی که نابخشودنی است مخصوصا برای مسئولین امر لجاجت و پافشاری در اشتباه است حرف مرد یکی است من اجازه میخواهم از آقایان که عرض کنم بعلت همین نظر بود که بنده هنگام طرح اعتبارنامهها در همین مجلس هیچکس باندازه من برای خود مخالف تهیه نکرد ولی اکنون میتوانم ادعاکنم و به همکاران محترم هم ثابت شدهاست که ایستادگی من مبنی بر لجاجت و غرض خصوصی در آن روزها نبودهاست آقای دکتر سنجابی که مقالات سه سال پیش روزنامه شاهد را هنوز بخاطر دارند مندرجات روزنامه ما را طی این سه سال بطور قطع فراموش نخواهندکرد و تصدیق میفرمایند که ما هیچوقت از اصولی که روز ازل معین کردیم منحرف نشدیم ما همواره همراه نهضت مردم ایران بودیم و هستیم و افراد زیادی در این راه مدتی با ما بودند و از ما جداشدند با ما هستند و از ما جدا خواهندشد ما چه تقصیری داریم اگر شخصی که رهبری نهضت باوسپرده شده بود نتوانست از تمام ممکنات و فرصتها برای رسیدن به پیروزی نهایی استفاده کند برای ما فروش چند صد هزار تن نفت یا چند میلیون تن نفت پیروزی نهایی محسوب نمیشود بنظر ما پیروزی نهایی وقتی بدست میآید که از هیئت حاکمه فاسد و دست نشانده استعمار خلع ید گردد و حقوق مسلم میلیونها نفر مردم زحمتکش این مملکت تامین بشود آقای دکتر مصدق ببخشید جناب آقای دکتر مصدق با آن قدرت و آن اختیارات آن پیروزی و آن افتخارات برای نیل باین منظور چه کردهاست اگر آقای دکتر مصدق جاودانی بود و اگر ادعابکند که هرگز اشتباه نمیکند و هرگز هم اشتباه نمیکرد همه ایرادها و انتقادهای ما را میشد بهانه جویی تلقی کرد ولی دکتر مصدق جاودانی نیست ملت ایران است که جاودانی است ولی دکتر مصدق اشتباه هم میکند منتهی دیگر هرگز باشتباهات خود اعتراف نمیفرماید و آخرین جواب ایشان و مدافعین ایشان در مقابل انتقادات ما این است که بگویندهمین است که هست.

جنگل بارانی یعنی تبدیل رویکرد تجارت، تجارت است به رویکرد تجارت، اعتماد است. چون موضوع گزارش هیئت هشت نفری و لجاجت فطری اولیای امور دولت کاررابیک ائتلاف علنی میان حکومت حاضرودست نشاندگان کرملین یعنی حزب کمونیست توده کشانیده بنده امروز که تصویب این گزارش علیرغم مبارزات ماباین مرحله رسیده ناچارم پرده را بالا بزنم و از پشت این تریبون قانون گذاری ملت ایران را به شهادت بگیرم و بگویم جناب آقای محمد مصدقالسلطنه جناب آقای مهندس رضوی رئیس فراکسیون موسوم به نهضت ملی و جنابان آقای اعضای فراکسیون طرفداردولت جناب آقای خسروخان قشقایی دائرمدارنهضت جنوب نهضتی که مدعی بودندبرای جلوگیری از جدایی آذربایجان بوجودآمد(خسروقشقایی -شما آنوقت از مادفاع میکردید) جنابان آقایان وابسته به حزب ایران امضا کنندگان ائتلاف نامه باحکومت تجزیه طلب پیشهوری و تمام کسانی که بهراسم و عنوان دانسته یاندانسته فهمیده یانفهمیده شانههای خودرا چوب بستهای حکومت کمونیستی دست نشانده آینده قرارداده اندباتمام کسانی که با اعمال و کردار خودبامیدی جاده صاف کنم سلطه جابرانه و ظالمانه کمونیسم برمملکت شدهاند بایدباین حکم قطعی تاریخ گردن بگذارند که حکومت بلشویکی هرگزبه جاده صاف کنها و چوب بستهای قدرت خودرحم نخواهدکرد.

این رود به همراه رود اورینوکو یکی از اصلی ترین زیستگاه های دلفین رودخانه ای آمازون است، بزرگترین دلفین رودخانه ای که می تواند تا طول 2.6 متر رشد کند. جنگل النگدره، تا به حال به زیبایی طبیعت بیمثال آن جنگلی دیدهاید، این جاذبه شگفتانگیز در سرزمین رویایی استان گلستان و در شهرستان گرگان قرارگرفته است، که مطمئنم از اسرار آمیزترین جاذبههای گردشگری در ایران محسوب میشود، چشماندازی بکر با چشمههای دیدنی که در وصف آن واژهی دیگری نمیشود گنجاند.

جنگل النگدره گرگان اگرچه، تبدیل به یک پارک جنگلی شده اما در آنجا می توانید جلوه های بکری از طبیعت را ببینید شاخه های پر از برگ های رنگین با درختان لخت شده ای که زیر پایشان دریایی از برگ درست شده می توانید در آنجا بنشینید یا در آن دریا غلت بزنید. نایب رئیس – آقای میراشرافی صحبت نفرمایید دکتر معظمی – از آقایان اعضای فراکسیون نهضت ملی تمنی میکنم که طرفداری نفرماییدبگذارید هرچه میخواهندداد بزنند چون من هم حوصله اش رادارم و هم بحمدالله ملت ایران بقدری رشدپیداکردهاست که بخوبی تمام جزئیات اعمال ماراحتی اگر این جاسرفه کنیم یاعطسه کنیم درنظرگرفته و قضاوت میکند(صحیح است) بنابراین هیچ نگرانی نداشته باشید که بنده رادراین جافحش بدهند کتک بزنندشکنجه بدهند زجر بدهند(میراشرافی – درزندان زجرمیدهند) نه از عقیدهام دست برمیدارم و نه از راهی که نهضت ملی ایران یعنی راهی که ملت ایران درپیش گرفته دست برمیداریم بنابراین تمنی میکنم که اجازه بدهیدصحبت کنم و آقایان هم هرچه فریاد کنند من یک کلمه جواب نمیدهم پس بنابراین در مقابل ملت ایران امروز که روز یکساله مجلس شورای ملی است مابجزحرف تشنج افترابهم دیگر زیرپاگذاشتن مصالح مردم هیچ بیلانی نداریم و حتی امروز بیکی از آقایان نمایندگان گفتم که من خیال دارم که درآتیه نزدیکی یک نطقی بکنم (میراشرافی – آقای رئیس ماده ۹۰ چون من نماینده مجلس هستم باید بیلان مجلس را عرض کنم)وبگویم که این مشروطیت ایران و این راهی که امروزمیرویم آتیه خوبی ندارد بنده تاسفم از این است که پس از ۷ سال وکالت یعنی چهاردوره نمایندگی که سه دوره آن گذشته و ۶ سال و از این دوره هم یکسال گذشته ۷ سال است که وکیل هستم و این دفعه اولی است که من از ماده ۹۰ استفاده میکنم و ماده ۹۰ هم بمن اجازه نمیدهد که در کلیه مذاکراتی که جناب آقای دکتر بقایی فرمودند وارد شوم و صحبت بکنم.

دکتر معظمی – همچنین آقای دکتر شایگان دکتر سنجابی آقای پارساهمه راملت ایران و مردم میشناسند اینها اشخاصی هستند که خودجنابعالی و آقای شمس قناتآبادی مکرر در روزنامههای خودتان درآغاز انتخابات تهران مکرراعلامیه صادرفرمودید که مردم تهران باین اشخاص رای بدهند درست است یانه؟ دکتر معظمی – قبل از اینکه میخواستیم بیاییم اعلیحضرت همایونی قبلاتشریف بردند و بعدآقای علاء باماچندنفر که آنجابودیم مذاکره کردند و خلاصه سعی ایشان این بود که راه حلی پیدابشود ولی ما ۷نفر تمام سعیمان این بود که اگر اعلیحضرت همایونی و دکتر مصدق باهم روبروشوند خودشتان بهترمطالب را میتوانندحل کنندتا اینکه مارفتیم منزل آقای دکتر مصدق درانجا مشغول مذاکره بودیم که جناب آقای علاء تلفن فرمودند و از ماچندنفر که نشسته بودیم بنده را خواستند پای تلفن بعدهمانطور که آقای دکتر بقایی فرمودندبنده همیشه رویه احتیاط راپیش میگیرم همانجا به آقایان گفتم خوبست یک نفر دیگر از آقایان بروند پای تلفن عین حقیقت را عرض میکنم همه آقایان فرمودندشما بروید بنده رفتم پای تلفن جناب آقای علاء فرمودند که اعلیحضرت همایونی چندوقت پیش میخواستند بروندبه مسافرت فعلامهیا برای مسافرتشان هستندبنده آمدم (دکتر بقایی – سوال کوچکی دارم که روشن میکندمطلب را) اجازه بفرمایید بنده آمدم دراطاق و واقعا این حرف رانمی خواستم بگویم بعدبفرانسه به آقای دکتر شایگان و آقای پارسا و آقای دکتر سنجابی عرض کردم که آقای علاء یک چنین مطلبی رافرمودند و من مصلحت نمیدانم که این حرف را بزنیم و گفتم این قسمت را به آقایان بگوییم یاخیرآقایان هم فرمودند که بگوییدواین مطلبی بود که آقای دکتر مصدق بنحوی تعبیرفرمودند که فلانی آمدویک نجوایی کرد (دکتر بقایی – النجوی من عمل الشیطان) و بعد که ما این حرف را به فرانسه زدیم گفتیم به آقایان دیگر بگوییم بعدهم بنده بجناب آقای میلانی و جناب آقای جلالی و سایرین گفتم که آقایان هم تاییدفرمودندنظربنده را که خودشان بیایندبگویند و یک مطلبی را که جنابعالی نفرمودید بنده اضافه میکنم بنده خودم رفتم دربار و بجناب آقای علاء گفتم که شماخودتان بیاییدمطلب را بگوییدتصادفا دربین راه که پیاده میرفتم به آقای ابوالقاسم امینی که فعلاکفیل دربار است برخوردکردم بایشان گفتم یک روزگاری داریم که صبح تاغروب میدویم باز یکعدهای بما حسادت میکنندبدهم بمامیگویند و خدانکند کسی باین روزگاربیافتد امروزمعلوم نیست چه میکنیم و چه شدهایم و حالاهم گرفتاری داریم و نمیدانیم چه بکنیم این حرف را زدم و گفتم بهمین بدبختی یک عدهای حسادت میبرند (میراشرافی – آنوقت که آقای امینی کفیل دربار نبودند آنجا چکار میکردند) توی راه بودایشان میرفتندمنزل شاهپور عبدالرضا چون باجناق والاحضرت شاهپور عبدالرضا هستندخلاصه رفتم و به آقای علاء عرض کردم خودتان بیایید بگویید آقای علاء گویاشرفیاب شد یا اینکه اعلیحضرت همایونی اطلاع پیداکردند که بنده آمدهام بنده را در کتابخانه احضار فرمودند درآنجا که شرفیاب شدم راجع به مسافرت فرمودند من مدتهابودقصدمسافرت داشتم همان حرفی راکه آقای دکتر شایگان گفتند که اعلیحضرت فرمودند مدتهابود قصدمسافرت داشتند اول صحبت مسافرت شد و بعدراجع به تقسیم املاک صحبت کردند و فرمودند که شما مرتب اینجامی آئید من خیلی ممنون هستم و این قسمت رامن بهش علاقه دارم باید همینطور دنبال کنید دراینجابایدعرض بکنم من مخصوصا تنهانرفتم از آقای علاء خواهش کردم که ایشان هم بیایند و بعدما رفتیم خدمت آقای دکتر مصدق با آقای والاتبار و آقای علاء (دکتر بقایی – آن شش نفرآقایان آنجابودند؟) اجازه بدهید عرض کنم وقتی مارفتیم آنجا آقایان از اطاق آمده بودندبیرون بنده و آقای والاتبار و آقای علاء آنجانشستیم و در ضمن اعلیحضرت همایونی یک مطلب دیگری هم بمن فرمودند که من آنجامطرح کنم مطلب راجع به مسافرت بودبنده آنجا ابتدا این قسمت را یادآوری کردم به آقای علاء که این قسمت را به آقای دکتر مصدق بگوییدوبنده هم بعدازگفتن این صحبت پاشدم درست توجه کنید درابتدای صحبت که هنوز صحبت نشده بود آن مطلب را بنده گفتم و بعدبنده هم پاشدم آقایان سه چهارنفرشان توی اطاق مجاوراطاق آقای نخستوزیربودند و چندنفرشان آمده بودند به مجلس به مجلس که آمدیم ماچندنفرباهم مشورت کردیم که آقای علاء این قسمت را قول گرفتند باینکه اصلا نبایستی فاش بشود و با قید محرمانه بودن این قسمت را قول گرفتند (دکتر بقایی – کدام قسمت؟) قسمت مسافرت راقول گرفتنداز آقایان و گفتند که بهیچ وجه اعلیحضرت همایونی حاضرنیستند و راضی نیستند که هیچکس از این مسافرت اطلاع حاصل کند (دکتر بقایی – من از این قسمت اتخاذسندمیکنم) این قسمت به آقایان گفته شد و بعدهم (مکی – چرا؟ مگرشاه مملکت میخواستندفرارکنند؟)(میراشرافی – میخواستندفرارش بدهند)(بهادری – قول گرفته بودند که محرمانه باشد) عین حقیقت است که من عرض میکنم بعدآمدیم درفراکسیون یعنی درآنجا باهم صحب کردیم که ماتمام سعی و کوششی که کردیم این بود که اعلیحضرت همایونی و آقای دکتر مصدق با هم دیگر ملاقات کنند و پس از ملاقاتی که کردنداین اختلاف مرتفع بشود (دکتر بقایی – سوال من مال پیش از فراکسیون است آقای علاء درمصاحبه مطبوعاتی خودشان فرمودند که سه نفر از آقایان فراکسیون نهضت ملی گفتند صلاح این است که اعلیحضرت از کشور بروندوآن سه نفر هم تکذیب نکردند تاحالاکه دوماه از مطلب گذشته تکذیب نشده درروزنامهها) چراتکذیب کردنددرروزنامهها (میراشرافی – قراربازپرس هم تکذیب شد ولی دوروز بعدعینش چاپ و منتشرشد) دیگر فرمایشی نداریدآقای میراشرافی؟

نایب رئیس – به کمیسیون محاسبات ارجاع میشود. نایب رئیس – جلسه رسمی است. نایب رئیس – آقا وقت شما تمام شدهاست. گفت بلی، ششم ماه مای ۱۹۰۴ که همان روز رئیس جمهور عازم پطرزبورغ بود امپراطور آلمان ویلهلم (گیوم) دوم در شهر «استراسبورگ» دو مملکت منتزعهٔ «آلزاس، و «لوتارینک» را استقلال داد و جزو اجزای مستقلهٔ آلمان نمود، در این صورت چه خصومت باقی میماند. بوقت گفتن گفتن بوقت خاموشی (صحیح است) مذاکراتی را که همکارگرامی جناب آقای دکتر معظمی فرمودند صحیح بود ولی خیلی از جزئیات از نظر محوشده بود (قناتآبادی – صحیح است) و خیلی متاسفم که عرض کنم لجاجت و خودخواهی و غرور دو سه ماه وقت مجلس و مملکت را گرفت (صحیح است) و هنوزهم ما در خم کوچه اولیم روز اول من استدعاکردم خواهش کردم گفتم آقایان ملت مبارزایران دو سال شدیدترین بارها را تحمل کرده بدوش کشید بزرگترین صدمات را خورده و حالا نباید کاری کرد که این ملت مایوس بشود و دیگر دنبال نهضت ملی را نگیرد آقایان بنده این کلمه تاریخی را پشت این تریبون عرض میکنم طوری دارند از ما انتقام میگیرند که برای کلیه ملل خاورمیانه ملت ایران یک درس عبرتی بشود که دیگر جرات نکنند دم از نهضت ملی و مبارزه استقلال طلبانه بزنند (عدهای از نمایندگان – صحیح است) (مهندس حسیبی – مطمئن باشید اینطور نخواهدشد مردم بیدارند) من در آخر دوره ۱۵ پشت این تریبون در آن آخرین ساعتی که همه میدانند چه ساعتی بمن میگذشت (صحیح است) جان من چه جور در مخاطره بود از خدا چه خواستم؟

دیدگاهتان را بنویسید