ریه های زمین در آتش؛ واقعیاتی جالب در مورد جنگل های بارانی آمازون – روزیاتو

جنگلها از جمله مکانهای گردشگری هستند که در هر ۴ فصل جاذبههای خود را حفظ میکنند، یکی از این مناطق زیبا جنگل النگدره یا پارک جنگلی النگدره است که در نزدیکی امکانات رفاهی و دیدنی هایی که در جنگل النگدره وجود دارد این منطقه را به یکی از تفرجگاههای بسیار مناسب تبدیل کرده است، در ادامه چند نمونه از آنها را نام میبریم. وجود اقامتگاه های سنتی و جنگلی و همچنین زیباترین و مدرن ترین هتل های گرگان مانند هتل قصر بوتانیک گرگان توانسته خیال گردشگران را از محل اقامت آسوده کند. اینمرد از دانشمندان میبود و از فیزیک، و شیمی، و ستارهشناسی، و مانند این آگاهی بسیار میداشت، و کتابهایش بسیار است، ولی خواست ما در اینجا دو کتاب اوست: یکی «کتاب احمد»، و دیگری «مسالک المحسنین».

بودا خود، آیین خود را مانند قایقی مینامد که برای چرخهشکنی و رسیدن به ساحل رستگاری به آن نیاز است. حکمران خواست جلوگیری از آشوب و دستهبندی کند و مردم را پی کارهای خودشان فرستد، و کسانی را برای گفتگو نزد حاجی میرزا محمدرضا فرستاد، ولی آخوند هوسباز بجای آنکه مردم را از سر پراکند و آشوب را فرونشاند، برای تیز گردانیدن آتش مردم چنین وانمود که آرزوی زیارت بسرش افتاده، و میخواهد بمشهد برود، و روزی باین آهنک از خانه بیرون آمد، ولی مردم ریخته و جلو گرفتند، و او را بخانه باز گردانیدند. این آگاهی زمانی بتهران رسید که مظفرالدینشاه از اروپا برنگشته، و محمد علیمیرزا «نایب السلطنه» میبود و او رکنالدوله را از حکمرانی برداشته و ظفرالسلطنه را که هم از شاهزادگان میبود بجای او فرستاد، و او با شتاب خود را بکرمان رسانید.

رکن الدوله نامی از شاهزادگان که حکمران آنجا میبود شیخ را از شهر بیرون راند، ولی مردم بآشوب برخاسته و بازگشت او را خواستند، و حکمران از ناتوانی و کارندانی، گردن بخواهش ایشان نهاده، شیخ را باز گردانید، و او باز بآتش کینه و دشمنی متشرعان باد میزد. سید حسن را بپاس برادرش و بمیانجیگری عینالدوله که حکمران تهران میبود بدیه او مبارکآباد روانه گردانیدند. این بود بر دو سید گران افتاد، و آنرا نمونهٔ دیگری از خودکامگی عینالدوله، و بیپروایی با علماء شمردند، و چون در سایهٔ همدستی نیرومند گردیده، و خود در پی دستاویزهایی میبودند که با دولت در افتند و ببدگویی پردازند، و مردم را بشورانند، و از آنسوی ماه رمضان در میان، و زمینهٔ کار آماده میبود، از فرصت سود جسته، و فردا که چهارشنبه بیست و چهارم آبان (۱۷ رمضان) بود، در بیشتر منبرهای تهران گفتگو از داستان کرمان کرده شد، و از عینالدوله و حکمرانانی که بشهرها میفرستاد بدگوییها رفت.

هفت سال بعد وقتی کشیش باز به همان منطقه رفت دوباره مار را دید. جاده مرزی جلفا پارس آباد نیز از مسیرهای دسترسی جنگل های ارسباران به شمار می رود و می توانید وارد جاده کمربندی شده و جنگل ها را مشاهده نمایید. کوههای صعب العبور و سربه فلک کشیده این منطقه، سالهای متمادی بافت طبیعی خود را از انواع حوادث طبیعی و مصنوعی حفظ کرده و چهره زیبا و استوارش را به صورت طبیعی حفظ کرده است، در این منطقه جنگلهای انبوه ارسباران در دل این کوه های صعب و العبور جنگل های زیبا و بکر ارسباران قرار دارد.

به گزارش گروه خواندنی های باشگاه خبرنگاران، در جنگل های انبوه آمازون حیوانات بسیار زیادی وجود دارند که در میان آن ها برخی بسیار عجیب هستند و کمتر دیده شده اند. جالب است که بدانید برخی از انتشاراتی ها فقط کتاب های یک رشته دانشگاهی را چاپ کنند. بدینسان سخنها میرفت، و آوازهٔ داستان بنجف نیز رسید، و برخی علمای آنجا هم ناخشنودی نمودند. وی افزود: حکم خداوند(ج) و طریقه نبی کریم(ص) ایناست، در هرجایی که وبا میآید، باید تدابیر جدی در آنجا رویدست گرفته شود و هیچ شخص شخص دیگر را به خطر مواجه نکند. سرجنبانانی در ایران از بیست و سی سال پیش، معنی مشروطه و چگونگی زیست تودههای اروپایی را میدانستند، و سالانه کسانی باروپا میرفتند و باز میگشتند، و آگاهیها از آنجا میآوردند، و از چند سال باز گفتارها دربارهٔ قانون و مشروطه در روزنامههای فارسی نوشته میشد.

چگونگی آنکه در این روزها در تهران و دیگر شهرها قند گران شده و بهای آن از پنجقران بهفت قرآن بالا رفته بود و انگیزه آن پیش آمد جنگ میانه روس و ژاپون، و پیدایش آشوب و ناایمنی در روسستان گفته میشد. اینان با بهبهانی و طباطبایی بیپیوستگی نبودند، و در تاریخ بیداری مینویسد: پیش از رفتن به عبدالعظیم، بخانهٔ آقای طباطبایی آمده، و او را از چگونگی آگاه ساخته، و دستور برای کار و رفتار خود گرفتند. نمایندهٔ حبلالمتین نزد اینان رفته و خواستشان را پرسیده و بگشادی برای روزنامه نوشته. چند روز این کار را میکردند، و پیشنمازان هم از رفتن بمسجد و نماز خواندن خودداری مینمودند.

کوشندگان رشته کوشش را از دست نهشتند، و در آن چند روز که از رمضان باز مانده بود، باز در منبرها بدگویی از خودکامگی و بی پروایی عینالدوله، و از ستمگری حکمرانان شهرها کردند. روز سوم آذر (۲۶ رمضان)، که آخرین آدینه رمضان بود، و در چنان روزی مسجدها پر از انبوه مردم شدی، در مسجد خازنالملک، حاجی شیخ مرتضی آشتیانی، خود بمنبر رفت، و باز داستان کاویدن گورستان و ساختن سرای را بمیان آورد، و گله و نالهٔ بسیار کرد. چوب زدن علاءالدوله بپای بازرگانان رمضان بپایان آمد و مسجدها تهی گردید، و علماء خواه و ناخواه بخاموشی گراییدند، ولی در اینمیان یک رفتار ناسنجیدهای از علاءالدوله حکمران تهران، دوباره آنان را بکار واداشت و میدانی برای کوشیدن ایشان باز کرد.

پائولو موتینیو، سرپرست گروه تحقیق در موسسه تحقیقات محیطی آمازون در برازیلیا معتقد است: «سرمایهگذاری آمازون، میتواند یکی از طرحهای بنیادین برای تمام دنیا باشد. جنگل ابر شاهرود، یکی از زیباترین و خوش آب و هواترین جنگل های دنیا است که در چهل و پنج کیلومتری شمال شرقی شاهرود در مسیر جاده آزادشهر در نزدیکی روستای ابر واقع شده است و ادامه جنگل های سرسبز شمال کشور می باشد و به دلیل پوشش ابر موجود در این جنگل به این نام خوانده می شود.

پنج یا شش روز بدینسان گذشت. این رفتار ظفرالسلطنه که بسیار بجا بود، آن روز گناه بزرگی شمرده شدی. از آنسوی بحاجی شیخ فضلالله که فروشندهٔ زمین ببانک او میبود، و خود همچشم و هماورد بزرک دو سید شمرده میشد، بسیار برخورد، و از جایگاهش نزد مردم بسیار کاست. چون از او نومید میشوند بنزد حاجی شیخ فضل الله میروند، و او از فروش خودداری نمیکند ، و مدرسه و گورستان را، به بهای هفتصد و پنجاه تومان بمستشارالتجار میفروشد، و او ببانک وا می گزارد.

او دوباره پاسخ داد: این خرید و فروش «خلاف شرع» بوده، و ما ببانک از پیش آگاهی دادهایم. اکثر اکسیژن موجود در ما از جنگلهای جنگلهای استوایی تأمین می شود ، حتی اگر مایل های زیادی با ما فاصله داشته باشند. در مناطق استوایی ، بارش شدید باعث رشد گیاهان در کل سال می شود. افغانستان از جمله ۱۶۸ کشور ۱۴۶مین کشور درحال رشد میباشد. به گفته او، پایین آمدن سطح بارانهای موسومی و گرم شدن زمین در افغانستان ارتباط مستقیم با جنگلزدایی در افغانستان و منطقه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید