.::سایت اطلاع رسانی مبلغ::. – ایرانگردی

چون آب چشمه ایستاده بود به تاویل، دلیل بر خیر و صلاح دین کند و چون روان بود، دلیل بر غم و اندوه است. آب چشمه لال از زیر کوه بیرون می آید و چون جریان آن دارای صدا نمیباشد به آن چشمه لال گفته میشود جالب است بدانید که آب چشمه لال در زمستان گرم و در تابستان بسیار سرد و زلال میباشد. کاهش کیفیت چشمة پیکوه در مقایسه با چشمة کریت بهدلیل تماس آب با سازند آبحاجی با ترکیب ماسهسنگ، شیل و ژیپس در این منطقه است.

لطفا به هنگام کمپ زدن و اطراق شبانه در طبیعت، آرامش محل را با نورهای قوی و موسیقی بلند برهم نزنید. اما به دور از مسائل خرافی، مرداب دیوک یکی از زیباترین مناطق ییلاقی اطراف تهران محسوب میشود که بسیار بکر و دست نخورده است. این منطقه زیبا و ییلاقی بین کوه های البرز قرار دارد و از شرق به کرج ، از شمال به رامسر و تنکابن و الموت و از جنوب به هشتگرد و از غرب به قزوین می رسد.

برای رفتن به این استان از جنوب وارد جاده امام رضا شده و خود را به شاهرود برسانید و از شمال وارد بندر ترکمن و گرگان شوید. بر اساس بررسی های میدانی مردم معتقدند آب این چشمه شفا بخش است و برای درمان ناراحتی های پوستی و همچنین زخم از گل این چشمه استفاده می کنند. گیاهان زینتی: از گیاهان زینتی از قبیل سروهای زینتی پیراكانتا و گونههای ارس زینتی و شیر خشت كه در زمستان گل های ریز میدهد. آب دریاچه از ریزش های جوی و چشمه ساران منطقه تامین میگردد.

فرماندار اردل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چشمه سرداب رستم آباد یکی ازجاذبه های مهم گردشگری شهرستان اردل است، اظهار داشت: این چشمه یکی از پر آب ترین چشمه های زاگرس به شمار می رود که در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. سازند شتری از دولومیت با تبلور مجدد برشی و خردشده (شکل 4- ج) و سازند اسفندیار از مدستون – وکستون، بایوکلاست گرینستون و اینتراکلاست پلوئید گرینستون تشکیل شده است (شکل 4- د). در مطالعات پتروگرافی، سنگآهک جمال را بیشتر اینتراکلاست بایوکلاست گرینستون تشکیل میدهد.

در خاور رشتهکوه طبس، مرز بالایی سازند اسفندیار سطحی فرسایشی است که بهطور همساز با سنگهای پالئوسن – کرتاسه پوشیده شده است. با تهیة مقاطع و نقشة زمینشناسی از حوضة آبگیر این چشمهها تأثیر رخنمون و سازندهای زمینشناسی بر محل ظهور چشمهها بررسی شد. یافتههای زمینشناسی جدید نشان میدهد سازند جمال، برخلاف شرح بیانشده برای بُرش الگو، منحصر به ردیفهای کربناتی نیست. سنگآهک سازند اسفندیار، بافت دانه ریزتر و ناهمگنتر دارد و در مقایسه با سازند جمال برای توسعه کارست مستعدتر است. این سنگها تخلخل قالبی و شکستگی دارند که با سیمان اسپارایتی پر شدهاند (شکلهای 4- الف و ب).

تخلخل اولیه در سازند اسفندیار، بیشتر بیندانهای (شکل 4- ی) و تخلخل ثانویه از نوع قالبی و شکستگی بوده که با سیمان کربناته پرشده است (شکل 4- ه). با افزایش ضخامت سازند امکان تشکیل مخازن آب زیرزمینی در آن افزایش مییابد. براساس بررسیهای انجامشده، با افزایش درجه خلوص سنگ کربناته، میزان انحلالپذیری آن افزایش مییابد. با وجود اینکه سازند اسفندیار، 4/30% مساحت این منطقه را تشکیل میدهد، حدود 60% تخلیه از این رشتهکوه از این سازند صورت میگیرد که نشاندهندة توسعه بیشتر کارست در این سازند نسبت به سازندهای جمال و شتری است (جدول 4). مقایسة بین مقدار تخلیه از چشمههای منطقه و مقدار تغذیه (متوسط بارش 165 میلیمتر برمبنای همبستگی ارتفاع بارش و درصد نفوذ حداقل 20%) نشان میدهد مقدار تغذیه در این رشتهکوه معادل تخلیة 1370 لیتر در ثانیه در طی سال است.

در مقاطع هرسه سازند، دستکم دو فاز خردشدگی و پرشدگی با سیمان کربناته در مقاطع نازک این سازندها دیده میشود که نشاندهندة نقش مؤثر تکتونیک در توسعه کارست این منطقه است (شکل 4- د). ضخامت لایهها در توسعه کارست نقش مهمی دارد؛ بهطور کلی سازندهای ضخیملایه در شرایط مساوی قابلیت انحلال بیشتری نسبت به سازندهای با لایهبندی نازک دارند. درصد خلوص کربنات و اکسیدهای اصلی با آنالیز 9 نمونة XRF صورت گرفت. پارامترهای هدایت الکتریکی، اسیدیته، دما و دبی در محل اندازهگیری و عناصر اصلی کاتیونها (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم)، آنیونها (بیکربنات، کلر و سولفات) در آزمایشگاه هیدروشیمی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی آنالیز شدند.

آب چشمه حاوی سولفات کلسیم ، منیزیم ، کربنات سدیم و کلر است. ناحيه تفريحي پارك جنگلي كبود وال در نزديكي اين شهر واقع شده است. اقامتگاه بوم گردی نی چشمه در شهرستان اقلید استان فارس قرار دارد. در افغانستان در بعضی محلات، چشمه های آب گرم وجود دارد که به نام چشمۀ شفا یاد می گردد. طاهری (2002) به ردیفهای آواری حد فاصل سازند سردر (در زیر) و کربناتهای سازند جمال، «عضو زَلَدو» نام داده است و باتوجهبه پراکندگی فوزولیناسهآ و شناسایی دو زون زیستی به تغییرات سنی کربنیفر بالایی – پرمین زیرین اعتقاد دارد. ایشان در برش حوض دوراه (کوه جمال)، ردیفهای «کربناتی» پرمین را چهار زون زیستی میداند.

Berberian 1972. عملکرد گسلها خردشدگی و قراردادن سازندهای نفوذناپذیر در برابر سازندهای کربناته را سبب شده است که این امر در تغذیة آبخوانهای کارستی و محل ظهور چشمهها نقش مهمی دارد؛ بهطوریکه بیشتر چشمههای منطقه در راستای این گسلها دیده میشوند. چشمههای کارستی حدود 440 لیتر در ثانیه را تخلیه میکنند؛ ازاینرو معادل حدود 930 لیتر در ثانیه در سال سبب تغذیة آبخوانهای طبس و بشرویه میشوند. سازند سردر در زیر سازند جمال، سرخ شیل در زیر سازند شتری و سازند بغمشاه در زیر سازند اسفندیار، تشکیل آبخوانهای کارستی در رشتهکوه شتری را سبب شدهاند. توالی چینهشناسی در این رشتهکوه، ایجاد سه آبخوان کارستی جمال، شتری و اسفندیار را سبب شده است.

جنس یا ترکیب سنگشناسی سازندهای کربناته در شکلگیری پدیدههای کارستی و افزایش نفوذپذیری آن نقش اساسی دارد. برای اینکه یک آبخوان کارستی تشکیل شود باید سازندهای زیرین و بالایی سازند از دیدگاه هیدروژئولوژیکی ناتراوا باشد. امروزه هم پس از هزار سال، در بعضی منازل که زمین را برای احداث چاه حفر میکنند، به آن راه برخورد می­کنند. از شهرهای سمنان و ساری تا روستای اروست جاده کاملا آسفالت است و از این روستا تا چشمههای باداب سورت که در یک کیلومتری شرق این روستا قرار دارد، جاده خاکی است.عکس از ویکیپدیا (عکاس: ninara)در هر دو مسیر پس از اینکه به تلمادره رسیدید، یک پمپ بنزین و پس از آن پاسگاه پلیس قرار دارد.

نسبت بین 1 و 2، ترکیب دولومیتی سفره، نسبت بین 5/2 تا 4، سنگ دولومیت آهکی، نسبت بین 5 تا 7، سنگآهک دولومیتی و نسبت بیش از 8، سنگ میزبان سنگآهک را نشان میدهد (Chery and (Marsily 2007. متوسط نسبت Ca/Mg در چشمههای سازند جمال 16/1، سازند شتری 12/1 و سازند اسفندیار 25/1 است (جدول 5). نسبت Ca/Mg نشاندهندة ترکیب سنگ میزبان با ترکیب غالب دولومیتی و زمان ماندگاری طولانی آب در رشتهکوه است. اقلیم منطقه، خشک و کویری و متوسط بارش در دشت، 80 میلیمتر است و در ارتفاعات به 200 میلیمتر میرسد. گروه دوم چشمههایی است که سطح اساس آنها سازند قلعهدختر است (شکل 7) و هدایت الکتریکی 500 تا 600 میکروموس بر سانتیمتر دارند.

گروه چهارم چشمههایی است که سطح اساس آنها سازند بغمشاه است و در دامنه باختری رشتهکوه قرار دارند و هدایت الکتریکی آنها 670 تا 1850 میکرموس بر سانتیمتر (چشمههای قنبر و ازمیغان) است (شکل 5). تغییر لیتولوژی سازند در سطح اساس چشمهها، تغییر کیفیت آب چشمهها را سبب شده است. در بُرش الگو، سازند آهکی جمال شامل 473 متر سنگهای کربناتی است که حدود 60 متر بالای آن، دولومیت کرم رنگ و بقیة آن، سنگآهکهای ضخیم لایه تا تودهای ریفی به رنگ خاکستری است.

تعبیر آب راکد و بیحرکت ضعیفتر از آب روان است. اگر بخواهید دنیای زیر آب هر چشمه را ببینید باید آب آن چشمه خیلی زلال باشد. در هر صورت ديدن جوي آب روان و روشن و زلال خوب است مگر اين که کدر و تاريک و عفن باشد. به داراب که رسیدیم اتوبوس انتظار ما را می کشید بعد از جا دادن کوله ها و وسایل وصرف ناهار و خداحافظی از آقای قنبرزاده که در اینجا جا دارد یک تشکر ویژه به خاطر برنامه ریزی خوب و دقیق شان وزحمت هایی که کشیدند ازطرف گروه از ایشان بکنم.

دیدگاهتان را بنویسید