معرفی جاذبه های گردشگری آمل

کوه های سرسبز (مندیر ) درپکتیا که جنگلات آن 25000 جریب زمین را احتوا میکند درمنطقه جاجی قرار داشته. این درحالیست که قبل از آن چگونگی قطع جنگلات آمازون روبه نزول بود. لذا بسیـاردلچسپ هست فرض نمود کـه زوال تمدن هلمند بغیر از عوامل دیگریکه که تا هنوزنامعلوم است، بعلت واگذاری (ترک) عمومـی مسیرتجارت جنوبی ازطریق افغانستان جنوبی بوده است. از جنوب روسیـه بـه فلات ایران سه مسیرممکن وجود دارد: (الف) – از طریق اروپای جنوبشرقی وترکیۀ فعلی، (ب) – بطورمستقیم ازطریق قفقازدربین بحیرۀ سیـاه و بحیرۀپین و (ج) – ازطریق کوههای ارال وبامتداد مرغزارهای متعدد جنوب آسیـای مـیانـه درشرقپین.

خوانین ایران شبها شرب میکنند. با قرارگیری ابرها در دو منطقه کمفشار و پرفشار دشت گرگان و این جنگل، ابرها جابهجا شده و به این سمت گرایش پیدا میکنند. این گنجینـه شاید هم بـه مجموعۀ باستان شناسی بکتریـانا- مارگیـانا مربوط باشد کـه در اواخر هزارۀ سوم درافغانستان شمالی پدیدارمـیگردد، اما این گنجینـه مـیتواند همچنان تاریخ قدیمترداشته باشد کـه دراینصورت حتما نشاندهندۀ وسعت رسوم غربی وجنوبی درون این منطقه باشد. مسکونۀ مـهرگار(دورۀ 7) درون نیمۀ هزارۀ سوم متروک مـیشود، درحالیکه مسکونۀ همجوار نوشارو یک تداوم آشکار مـهرگاردورۀ 7 را که تا مرحلۀ بعدی نشان مـیدهد کـه دربرگیرندۀ تمام مشخصات تمدن اندوس است.

قسمت اعظم تاریخ قبلی آنـها خیـالی و بر شواهد تصادفی استوار است، چون مـهاجرین قدیم بصورت عام نـه روایـات نوشتاری بـه ارتباط هویت و زبان خویش برجا گذاشته اند و نـه تمایل داشتند تاریخ قدیم خویش را ثبت کنند. اعاشـه بر بنیـاد غلات و حبوبات یکجا با خرما و محصولات دیگر استوار بوده است. بر بنیـاد افکارعامـه، منشای گویندگان هندو- اروپائیـان اولیـه، مناطقی از صحرا های جنوب روسیـه و یوکراین درون بین هزارۀ پنجم و سوم ق م مـیباشد.

جنگلهای ارسبا ران سصاحب اقلیم ههای جغرافیایی متفا.تی هستند و همین نکته آنها را متمایز کرده است از جمله این اقلیم ها میتوان به اقلیم خزری و قفقازی اشاره کرد که ارسباران تمام این اقلیم ها را در بر میگیرد. دیدن این پرنده در ارسباران چندان ساده نیست اما اگر خوش شانس باشید و برای پیدا کردنش وقت بگذارید و تلاش کنید احتمالا دست خالی برنمیگردید. از جمله جانوران جنگل ارسباران میشود به کل و بز، گراز، پلنگ، سیاهگوش، خرس قهوهای، قره خروس قفقازی، کبک، دراج، قرقاول و انواع پرندگان شکاری و آبزی اشاره کرد. این پارک غول آسا در جنوب شرق آلاسکا واقع شده است و با وسعت هفتاد هزار کیلومتر مربعی خود بزرگ ترین جنگل کل قاره ی آمریکای شمالی به حساب می آید!

خیلی باید جد و جهد و کوشش کرد تا به مسایگان و دول همجوار خود برسیم. همچنین سفر به کشور ترکیه بدون نیاز به ویزا است و خب طبیعتا شما برای تهیه تور ترکیه بیشتر تشویق می شوید. این مار می تواند به 6 متر طول و 250کیلوگرم وزن برسد. با درنظرداشت اهمـیت بدخشان به منظور تجارت سنگهای نیمـه گران بها، این مـیتواند بسیـارزیـاد ممکن باشد. این نیز زمان اشتغال تمدن اندوس وغای درون بدخشان است. بامتداد آمو دریـا درنزدیکی تقاطع آن با دریـای کوکچه درون بدخشان یکتعداد ساحات تمدن اندوس روشن شده است. درون این ساحه درون 1966 یک مجموعۀ ظروف طلائی و نقرۀ کشف مـیشود کـه نشاندهندۀ تشابهات تزئینی روشن با اشیـای بین النـهرین ومواد جنوب هندوکش است، باوجودیکه تاریخ این گنجینـه هنوز نامعلوم است.

تمدن اندوس بطورمناسب فقط بعد ازسالهای 1920 روشن شده هست که بواسطۀ درجۀ تکامل برنامـه ریزی و معیـارهای بلند عرصه های فرهنگ مادی مشخص شده و دربرگیرندۀ یک ساحۀ بزرگ بشمول پنجاب (با ساحۀ عمده هراپه) و وادی پائین اندوس (بشمول شـهربزرگ موهنجو دارو) و مناطق ساحلی هند غربی و پاکستان جنوبی مـیباشد. باستان شناسان همچنان تعداد زیـاد مـهرهای سنگی مستطیلی را کشف کرده اند کـه با کتیبه های دریک خط غیرالفبائی و تا کنون خوانده نشده حکاکی شده اند.

ساحات نمازگا شامل شواهد وافر نفوذ تمدن اندوس است: مـهره ها، پیکره ها و سفالی ها تماما تائید کنندۀ وسعت شبکۀ تجارتی هست که فلات را درنیمۀ دوم هزارۀ سوم ق م عبورکرده است. این فقط درون اواخرهزارۀ سوم با ظهورمجموعۀ باستان شناسی بکتریـانا- مارگیـانا بوجود مـیآید، اما درون آنزمان تمدن هلمند درافغانستان جنوبی ناپدید شده و دنبالۀ نمازگای ترکمنستان و تمدن اندوس جلگه های شرقی درون حال زوال بوده اند. میتوانید از شهر پورتو مالدونادو در جنوب شرقی پرو نیز دسترسی داشته باشید. ۱۹- شهر ایکیتوس در پرو، بزرگترین شهر در جهان است که از طریق جاده دسترسی به آن امکان ندارد.

مسیرغربی از طریق ترکیـه فعلی بسیـارغیر محتمل بنظرمـیرسد، با وجودیکه درون این اواخر توسط باستان شناس روسی (ساریـانیدی) بربنیـاد سوابق باستان شناسی بحیث مسیرممکن، دوباره معرفی شده است. درعوض تماسها از طریق یک مسیر شمالی تر زمـینی و یک شبکۀ جنوبی تر تبادل با دیگران نگهداشته مـیشود. درجریـان این سالها، تماسها با وادی اندوس و بین النـهرین نگهداشته مـیشود. تماس ها با خلیج فارس، بین النـهرین و فلات ایران برقرار بوده است. ازاواخرهزارۀ دوم ق م بدینسو، گزارشات غیرمستقیمـی درمنابع هند و ایران وجود دارد کـه تائید کنندۀ هجوم بزرگ مـهاجرین جدید درون فلات ایران و نیم قارۀ هند مـیباشد.

این زبانـها که تا امروز زبانـهای مسلط ایران، افغانستان و نیم قارۀ هند بوده و شاخۀ خانوادۀ بزرگ زبان هندو- اروپائی را تشکیل مـیدهد. شواهد موجودیت آنـها عمدتا بربنیـاد شرحی هست که تازه واردان، زبان های هندو- ایرانی را با خود مـیآورند. عین متن نیز در یک زبان ناشناخته (شاید ساکائی) و ظاهرا با خط خروشتی نوشته شده است. عین فعالیتهای ساختمانی درون دامب سادات (دورۀ 3) درون وادی کویته و مـهرگار(دورۀ 7)، بوقوع مـیپیوندد، جائیکه یک چوکات بزرگ خشت خام برپا مـیشود. باینترتیب تماسهای رو بافزایش با دنیـای خارج، طوریکه بار ها درتاریخ افغانستان رخ داده است، باعث انکشاف بیشتر اقتصادی واجتماعی و گروهبندی تباری مردمان زندگی کننده درفلات مـیشود.

بهره برداری مردم تمدن اندوس ازمناطقی کـه حالا افغانستان نامـیده مـیشود بطور برجسته درون اواخرسالهای 1970 نشان داده مـیشود. این ساحه احتمالا بـه تجارت مواد نیمـه گرانبها بشمول لاجورد ربط داده مـیشود کـه دربدخشان یـافت مـیشود. این ساختمانـها کـه احتمالا وظیفۀ مذهبی داشتند، شامل اتاق های سفید کاری شده با مسندها و اجاق های قرارداده شده درمرکزمـیباشد. منابع بین النـهرین تماس های وسیع درسراسرنیمۀ دوم هزارۀ سوم با سرزمـین های دیلمون، مگان و مـیلوهه را نشان مـیدهد. بعد ترساحۀ دامب سادات درون وادی کویته نیز درون حوالی نیمۀ هزارۀ سوم ق م متروک مـیشود.

البته برزگسالان آن ها ممکن است ماهی و پستانداران کوچک مانند موش را نیز مصرف کنند. این دژ به دلیل این که محل زندانی شدن افراد سیاسی مهمی مانند شاهزادگان صفوی در زمان گذشته بودهاست، در تاریخ شهرت بسیاری دارد. این جنگل شهرت جهانی دارد و به خاطر اقلیم خاص و گیاهان دارویی و قدمت چند میلیون ساله، خیلی معروف شده است. دوردست پر از ابر است؛ کوهها و ابرها به هم پیچیدهاند به نحوی که ابرها روی شیشه، باران میشوند. بجای آنکه در پی یاد گرفتن باشند و بدانند مشروطه چیست، و اکنون که آن را بدست آوردهاند چکاری باید کنند، و از چه راهی پیش روند، میدان یافته بخودنماییها میکوشیدند.

دیدگاهتان را بنویسید