پارک جنگلی النگدره گرگان: عکس، راه های دسترسی و جاذبهها

در میان پارک جنگلی النگدره، مسیر چوبی تحت عنوان جاده سلامت وجود دارد که در سال ۹۶ ساخته و در سال ۹۷ افتتاح شد. ارسباران واقع در حاشیه جنوبی رودخانه مرزی ارس در استان آذربایجان شرقی، در سال ۱۳۵۲ حفاظت شده اعلام شد، در سال ۱۳۵۵ نیز به دلیل دربرداشتن زیست بومهای گوناگون، ارزش بیولوژیك بسیار بالا و گونه های گیاهی و جانوری منحصر به فرد، به عنوان ذخیره گاه زیست كره شناخته شد.

در داخل یک پارسل ممکن است گونه های مختلف درختان با سنین ، ارتفاع ، قطر و کیفیت متفاوت وجود داشته باشند ، از نظر جنگل شناسی به کوچک ترین قسمت یک جنگل که از نظر تمام مشخصات مذکور یکسان باشد (( توده جنگلی )) می گویند . متاسفانه دشمن بزرگ این گونه نادر ، شکار ناجوانمردانه ی آن توسط انسان و پس از آن خرس قهوهای، گرگ و پلنگ می باشد. به خاطر این تاثیرات مخرب و نقشی که چنین آتش سوزی عظیمی در تغییرات اقلیمی خواهد داشت بسیاری از کشورهای جهان برای خاموش کردن آن به کمک برزیل شتافته اند.

صرفنظرازاینکه چنین موردی حقیقت دارد یا نه، شهزادۀ پارسه (پرشیای یونانی) درجنوب ایران جانشین شاه ماد ها میشود. بعد یکتعداد سرزمین ها در جنوب افغانستان فعلی (بشمول اراکوزیا در اطراف کندهار) را نام برده و با یکتعداد سرزمین های واقع درشرق کوهها تا وادی اندوس بپایان میرسد. بآنهم فقط سه ماه بعد در 29 سپتمبر یک جوان طایفۀ هخامنشی بردیا را درماد بقتل میرساند. یکی از دوستان بودا به نام کُندانا بعد از شنیدن اولین خطابه بودا به اولین مرحله از پیشرفت معنوی به نام سوتاپاتی رسید.

از دهان شیرین تو جواب تلخ شنیدن زیباست! قدح بزرگی پر از آب در میان بود، گفتم بگویید قدح بیاید پیش من. سردار استدعا نمود که دو روز بمانیم، او بیاید و برود؛ هیئت علمای ایران را ببیند. تخمین زده میشود که یک درخت بالغ و برگدار برای دو تا 10 نفر در روز اکسیژن تولید کند. در550 ق م یک شهزادۀ پارسی که دردنیای قدیم بنام کوروش شهرت دارد، آقای خویش، استیاگیس (ایشتوویگو) شاه ماد ها را شکست میدهد.

لیست با سرزمین افسانوی اییَریانم ویجه “قلمروی آریائی ها” آغازشده و با سرزمینی بامتداد راگا، یک دریای افسانوی ختم میشود که نام آن همچنان درمنابع قدیم هند (راسا درسانسکریت) یافت میشود. همچنان گفته میشود که اودرسیستان یا جوار او با مردمان اریاسپیان تماس داشته است. در اینجا هیچگونه اشارۀ به مادها و پارسها نشده و لذا نشاندهندۀ اینستکه دریک دورۀ قبل ازظهورمادها (درحدود 650 ق م) تصنیف شده است. چون آنها نام اییریانم ویجه را دربالای لیست قبل ازسغدیا قرارداده اند، این نیز نشان میدهد که آنها درنظرداشتند سرزمین اصلی ایشان درشمال سغد قدیم بامتداد یا ماورای سیردریای فعلی قراردارد.

درجریان سده های هشتم ونهم م حصص شرقی افغانستان کنونی هنوزهم دردست حاکمان غیرمسلمان قراردارد. مخالفت درفلات ایران درنیمۀ سدۀ هشتم ق م دربین شمال سکائیزه شده و جنوب غیرسکائیزه درحوادث مربوط به قدرت رسیدن داریوش در 533 ق م انعکاس مییابد. بیشترین میزان تخریب جنگلهای آمازون به سال ۱۹۹۵ مربوط میشود. جنگل آمازون در حال حاضر نزدیک به ۶ میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد که تقریبا ۵ برابر مساحت کشور ایران است. مسیر این آبشار سختتر از آبشار آلوچال است و نیاز به کوهنوردی حرفهای دارد. کوتاهترین مسیر از هند به پرسیپولیس ازطریق کندهار در اراکوزیای قدیم بوده است.

نقطۀ جالب شکل تقریبا دایروی آن بقطر 500/ 400 متر است. شکل مدورنشاندهندۀ قرارگاه کوچی های متحرک اند. واعظان ایرانی واحتمالا زرتشتی تصویرشده درغرب و شرق ایران ازنیمۀ هزارۀ اول ق م بواسطۀ لباس های سکائی ایشان شناخته میشوند. این بسیارغیرمحتمل است، زیرا هیچگونه شواهدی وجود ندارد که سکاهای صحراهای اروپا- آسیا زرتشتی باشند. گشایش دنیای ایرانیان که با مهاجرت سکائیان بظهور میرسد، بدون شک باعث گسترش مذهب زرتشتی بطرف غرب میشود. درعین زمان سکائیان دیگربطرف غرب مهاجرت میکنند، جائیکه آنها بنام سکائیان و کایمیریان مشهورمیشوند. رد یابی زرتشتیزم، طوریکه دردوران های قدیم در کاپادوکیا و سرزمین های غرب یافت میشود، میتواند مربوط به زمانهای باشد که بمراتب قدیمترازامپراطوری هخامنشی پارسی است.

یک قلعۀ تقریبا دایروی قابل مقایسه، بلخ یا بکترای قدیم است، اما تاریخ دقیق این ساحه هنوز نامعلوم است. لیست با اییَریانم ویجه آغاز میشود، موقعیتی که تا هنوز نامعلوم بوده و احتمالا ارائه کنندۀ یک سرزمین افسانوی درنقاط دورشمال باشد. ناحیۀ دیگر افغانستان که احتمالا میتواند تشخیص شود عبارت از سناتا (شمارۀ 9) است که بنام سرزمین ویهرکاناها نامیده میشود. این قصه ها احتمالا بازتاب دهندۀ افسانه های گفته شده توسط خود سکائیها بوده و منابع زیادی به منشای شرقی آنها بسیار دوردر صحراهای آسیای میانه وجود دارد.

اوبصورت آشکاردرکتیبۀ مشهوربیستون خویش اعلام میکند که بردیا یک دغلباز بوده و بردیای واقعی سال ها قبل توسط کامبوجیه کشته شده است. ۱۲- رابطه ی غذایی بین مورچه و شته چگونه است؟ در یک نگاه اجمالی این فاصله بین شمال و جنوب و بخصوص بین شمال و جنوب افغانستان را میتوان درتاریخ اولیۀ هخامنشیان مشاهده کرد. اگرکوشش شود مشاهدات فوق را دریک زمینۀ تاریخی بگذاریم، رابطه بین ایرانی های اواخرهزارۀ دوم و سکاهای اوایل هزارۀ اول ق م آشکارمیشود. تمام این سرزمین ها بدین معنی است که اولا در نیمۀ اول هزارۀ اول ق م مردمانی که یک مذهب مشترک داشتند قسمت اعظم ایران شرقی را احتوا نموده بودند.

حتما به تبریز شهر اولین ها سفر کنید . سفر به جنگل ابر یکی از بهترین خاطرات شما خواهد شد. قسمتهای توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد. همچنین به صورت تئوری نیز برای آزمون جامع گردشگری، آزمون جامع راهنمایان گردشگری، آزمون جامع میراث فرهنگی، آزمون مدیر فنی بند ب آماده خواهید شد تا با موفقیت این آزمونها را پشت سر بگذارید. آن ها در بیشتر اوقات به صورت غوطه ور در آب به سر می برند. این قصه ها دربارۀ مهاجرت اجباری آنها توسط همسایه ها سخن میگوید که ایشان نیزبنوبۀ خود مجبور میشوند توسط همسایگان خویش مهاجرت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید