کمپین «شجاع مثل تو

این منطقهٔ جنگلی که تماماً از درختان پهنبرگ تشکیل شده و رودخانهٔ آمازون نیز از میان آن میگذرد، بخشهایی از کشورهای برزیل (۶۰ درصد)، پرو (۱۳٪)، کلمبیا (۹٪)، ونزوئلا (۵٪)، بولیوی (۵٪)، گویان (۳٪)، سورینام (۲٪)، اکوادور (۱٫۵٪) و گویان فرانسه (۱٫۵٪) را در برمیگیرد. پارک جنگلی النگدره، با 185 هکتار مساحت در دامنهی جنگلهای انبوه شمالی قرار دارد که از پوشش درختان جنگلی برخوردار است. در این رابطه، 0α زاویۀ استاندارد و nتعداد درختان همسایه است.

محله­های نعلبندان، چهارشنبه­ای و امام­زاده نور در حقیقت بافت تاریخی شهر گرگان یا همان شهر استرآباد قاجاری است. زنان قبایل وحشی آمازون روزگار طولانی در آذربایجان سکونت داشته و برای خود حکومتی به پایتختی شهر بردع داشتند. گروههای (هندو-) ایرانی زبان مردمانی اند که سرانجام نام خود را به سرزمین ایران (وهواپیمائی افغان- آریانا) میدهند (ریشۀ آریائی افغانها احتمالا درسالهای 1930 وقتی طرح میشود که جرمنی متحد مهم کشورشده و در کنار تنظیم سایر مسایل، اولین خط هوائی بین کابل- برلین را افتتاح میکند.

آنها دراوقات مختلف آوارگی ممکن است ازهردو مسیریکجا با یکتعداد راههای کوچکتراستفاده نموده باشند، اما درتمام موارد، مهاجرین هندو- ایرانی برای بار اول در تماس با مردمانی آمدند که درشمال کوه ها زندگی میکردند، بشمول سرزمین های شمال افغانستان فعلی، قبل ازاینکه ازفلات پائین بروند. آنها دربارۀ جنگ های ظاهرا با مردمان بومی سرزمین صحبت نموده وبه ارابه های اشاره میکنند که نقش مهمی درمراسم مذهبی آنها داشته است. افق جغرافیائی آن محدود به شمالغرب نیم قارۀ هند یعنی تقریبا معادل شمال پاکستان امروزی است.

ازمتنها معلوم میشود که مردمان یا گویندگان ویدی بطورنسبی تازه واردان درنیم قارۀ هند اند. نیم قارۀ هند یگانه جائی نیست که شواهد قدیمی هندو- ایرانی یافت شده است. اینها اسپ سواربودند، اما از واگون (ارابه) های چهارچرخه و دو چرخه نیزکارمیگرفتند، اما واضح نیست که توسط گاو یا اسپ رانده میشدند. یکی از مشهور ترین مراکز فرهنگ افاناسیو درساحۀ مینوسینسک نزدیک کراسنایارسک فعلی قرار دارد، اما بقایای قابل مقایسه درسراسرقزاقستان شمالی یافت شده است. هر از گاه خبری از کشف یکی از قبیلههای ناشناخته آمازون در رسانههای دنیا شنیده میشود.

جنگ آمازون خانهی بیش از ۲/۵ میلیون گونه از حشرات است. مانند سده های قبلی، فرهنگ مادی غرب وشرق ارالها بسیارمشابه است. لذا مردمان صحبت کنندۀ هندو- ایرانی درراه خود به فلات، زمانی ارال را از غرب به شرق عبورنموده و داخل صحراهای شمال وبحیرۀ ارال درقزاقستان فعلی میشوند. نفوذ غرب درمشابهت های بین باصطلاح فرهنگ یامنایا درکوههای غرب ارال و فرهنگ افاناسیو درشرق آن دیده میشود. درشرق ارال، زمان فرهنگ اندرونو است. آنها ازاینجا ازطریق دهانۀ بین کوههای مشهد و هرات و کوتل های هندوکش (درشرق) بطرف جنوب میروند.

این واژه ها در بین میتانیهای شمال سوریه مروج بوده است. با وجود سختیها و تنشهای پیش رویش انسان سرختی است. بعضی ازآنها متعاقبا ازطریق مسیرهای کهنه بطرف جنوب حرکت میکنند که آسیای میانه را با فلات ایران وصل میکند. هوریتی ها و میتانی ها ازشرق وشمالشرق فلات ایران مشتق شده اند. مهاجرت ایرانی ها به فلات باید حد اقل در اواخرهزارۀ دوم آغاز شده باشد، چون منابع آشوری از اواخر سدۀ نهم ق م به سرزمینهای مادای و پارسواش (ماد و پارس قدیم) اشاره میکند. آنها بنوبۀ خود نامزدان احتمالی اسلاف یا عشایرهندو- ایرانیهای اند که درحوالی نیمۀ هزارۀ دوم ق م به فلات ایران هجوم آوردند.

درآثارقدیم ما میتوانیم نام اریانه را که بطورآشکار پس از واژۀ ایرانی استعمال نموده اند بیابیم که یک قسمت بزرگ فلات ایران بشمول افغانستان امروزی را دربرمیگیرد. پس معلوم شد و تصدیق میفرمایید که منتها وسیله ترقی و مساوات و عدالت و سعادت و سیادت و سرافرازی بوجود علم و عالمین بمقتضیات عصر است در این صورت ملت ایرانی در روز حساب در پیشگاه عدالت کامله مطلقه با حضور جد بزرگوارت دامان حضرتت را خواهند گرفت و عرض خواهند کرد الهی خیر و سعادت ما در دست پادشاه نبود در دست اتابکها و صدور نبود و در دست وزراء نبود فقط در دست آقایانی که میتوانستند و نکردند و ما را در ذلت و بدبختی و اسارت در دست ملل اجنبی باقی گذاردند حضرت عالی هم جواب عرض خواهید کرد بارالها همه را میدانید که من و رفقای من همه قسم اقدامات کردیم حضرت عبدالعظیم رفتیم کاغذهای سخت نوشتیم جوابهای سخت شنیدیم چه شبها با تزلزل بروز آوردیم چه روزها که با تحمل ناملایمات شب کردیم ولی پیشرفت نکرد تقصیر ما چیست ملت جواب خواهند گفت تمام این اقدامات شما ناصواب بود و شالوده و بنایتان بر آب بجهت اینکه از راهش بر نیامدید.

وی تصریح کرد: در این پویش گروههای مختلف از جمله دانش آموزان و بسیج و هلال احمر را دعوت کردهایم و برای این پویش مردم میتوانند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی استانها، از مکان توزیع بذر اطلاع پیدا کنند، براساس مطالعات اولیه، مکانهایی که امکان موفقیت بیشتر در به ثمر رسیدن بذرها را دارند، شناسایی کردیم و مردم میتوانند در تماس با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استانها از مکان این پویشها مطلع شوند، مردم با حضور فیزیکی براساس آموزش کارشناسان منابع طبیعی و دریافت بروشورها بذرها را میکارند. معنی: حیوانات گفتند: «ما به آهو ستم کردیم.

دمپایی به همراه داشته باشید به علت اینکه چندین بار باید از رودخانه عبور کنید.به علت وجوود حیوانات وحشی از پیمایش انفرادی خودداری کنید. همچنین اگر قصد شب مانی در جنگل را دارید (به ویژه در قسمت های ابتدایی جنگل) از شاهرود هیزم و زغال مورد نیازتان را تهیه کنید چرا که داخل جنگل هیزم چندانی پیدا نمی کنید. یک نیسان هیزم حدود دو میلیون تومان و یک نیسان چوب کاتین حدود چهار تا پنج میلیون تومان هزینه دارد. تا سدۀ چهارم، کنترول ساسانیان درشمال افغانستان، وادی کابل و ماورای آن بطورقابل توجهی تقویه میشود.

این روند، شامل پنج مرحلهی جمعآوری دادهها، انتخاب ویژگیها، برآورد مدلها، پیشبینی و نهایی کردن و ارائهی نتیجه میشود. مرخص شدم، برگشتم به منزل فکر فردا را میکردم، که عوض زحمات سه ماههٔ پنج نفر آدم و مخارج زیاد و تعارفات که در هرجا برای حفظ شأن به هرکس دادهام فردا چه مکافات خواهم گرفت؟ لهجه های آلتائی بصورت عام به سه شاخۀ عمده تقسیم می شود: زبانهای ترکی، مغولی و منچو- تونگوز که بعضی اوقات شامل کوریائی و جاپانی نیزمیشود.

زبانهای کافری نورستان نیز هندو- ایرانی است، اما اینها ظاهرا یک شاخۀ جداگانۀ سومی را تشکیل میدهند که بطورمشخص نه هندو- آریائی و نه ایرانی است. نام دلچسپ دیگر گندهاری است که بطور مستقیم میتواند با گندهارا ربط داده شود که ازمنابع بعدی هندی و متنهای قدیمی شناخته میشود. فقط درمتنهای بعدی ویدی و ادبیات بعدی سانسکریت، ما میتوانیم تغیری درجهت جنوبشرق مرکزفرهنگی هندیان بطرف جلگه های گنگا و یامونا پیدا کنیم. مهاجرت هندو- ایرانیها درحقیقت یک واقعۀ دراماتیک یا اولین مهاجرت مستند بزرگ و کتلوی مردمان آسیای میانه بداخل فلات و ماورای آنست که درسده های بعدی توسط سکائیان، هونها، ترکها، مغولها و ازبیکها ادامه مییابد.

دیدگاهتان را بنویسید