گزارش برنامه جنگل های ارسباران اولی

اگر قصد دارید که به گرگان بروید و از پارک جنگلی النگدره هم دیدن کنید میتوانید همین حالا برای اجاره آپارتمان مبله برای چند ساعت یا چند روز به سایت پینورست سر بزنید. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت با اشاره به اینکه برای مهار این آتش سوزی بیش از پنج ساعت زمان صرف شد، افزود: یک مورد سقوط داربست مربوط به ساختمان در حال احداث نیز گزارش شده است. بآنهم آنها باحتمال قوی اولادۀ اعرابی اند که بطوراجباری درسمرقند واطراف آن در زمان تیمور(سدۀ چهاردهم) مستقرساخته شدند. جمشیدی ها بیشتر بطرف غرب، در کوشک واطراف آن (شمال هرات) زندگی میکنند.

اگر آمازون یک کشور بود، میتوانست در رده ۹ از بزرگترین کشورهای جهان قرار بگیرد. ناصر مهردادی ادامه داد: در فصل گاو بانگی اگر گوزن نر صدای گوزن نر دیگری را در محدوده قلمرو خود بشنود با سرعت به سمت صدا حرکت میکند تا گوزن مهاجم را از قلمرو خود خارج کند. محدوده مطالعاتی حوضه با وسعت 19135 هکتار در مختصات جغرافیایی’40 ْْ38 تا ’52 ْْ38 عرض شمالی و ’27 ْْ46 تا ’40 ْْ46 طول شرقی واقع شده است (شکل 1). این محدوده شامل دو واحد هیدرولوژیک می باشد که برخی از روستاهای آن در حاشیه رود ارس واقع شده اندارتفاع این جنگلها از 150 متر در قسمت های شمالی به 2800 متر در بالاترین ارتفاع خود در قسمت های جنوبی ختم می شود.

عاج به فیل کمک می کند که زمین را حفر کند و ریشه ها و علف ها را در بیاورد یا میوه ی درختان را برای تغذیه بکَند . قارچ های تک سلولی مانند کپک میوه در محل میوه های خراب رشد می کنند. براهویها کسانی اند که غالبا یکجا با بلوچها زندگی کرده و با یک زبان دراویدی شبیه زبانهای جنوب هند مانند تامیل و مالایالام صحبت میکنند. براهویها معمولا دریک ساحۀ بزرگ مسلط هستند.

آنها باشندۀ ساحۀ اند که از جوار کوتل سالنگ درشمال کابل بامتداد جنوب و شرق کناره های کوههای نورستان تا سواحل دریای کنر در شمال جلال آباد وسعت دارد. اززیستگاه آنها دروادیهای جانبی بامتداد دریای کابل واضح میشود که آنها دریک ساحۀ بسیاروسیع زندگی داشته و با گذشت ایام توسط مهاجمین پشتون از جلگه های بین کابل و جلال آباد بیرون رانده شده اند. یکتعداد گروههای دیگری نیز وجود دارند که منشای آنها درنیم قارۀ هند قراردارد، یا حد اقل از نگاه تباری مربوط به مردمان هند و پاکستان اند.

گروههای کوچک تباری دیگرمسکون درافغانستان شامل مغولها، عربها، قزلباشها و غیره است. هزاره های ایماق که درشمال شرق هرات زندگی دارند، ازنگاه تباری مربوط به هزاره های افغانستان مرکزی اند، اما اینها شیعه نبوده و سنی اند. آنها نمایندۀ پارسی زبانان، کوچیان سنی و نیمه کوچی غرب افغانستان بوده و تعداد ایشان در 1993 بیش از 400 هزار تخمین شده است. در طول تابستان دمای هوا ملایم است و فرصت مناسبی برای عکاسی از جنگلهای متراکم و سبز بیرال ایجاد میشود. این راه از مناطق جنگلى و بسیار زیباى منطقه ارسباران عبور خواهد کرد که با احداث آن ارتباط نزدیکى بین قلعه تاریخى بابک و دره زیباى آینهلو ایجاد مىکند.

کنفدراسیون باصطلاح براهوی درسدۀ هفدهم ایجاد شده وتا نیمۀ سدۀ هجده شامل تقریبا تمام بلوچستان شرقی وبندرمعاصرکراچی میشود. زبان دیگر (هندو- آریائی) داردی که حالا (تقریبا) منقرض شده، تیراهی است که قرارمعلوم دربعضی دهکده های جنوب جلال آباد توسط مردمانی صحبت میشدند که ظاهرا توسط پشتونها (افریدیها) از تیراه (درقسمت جنوبی، درجانب دیگرسفید کوه) بیرون رانده شدند. گویندگان کاتی مشابه به اکثرکافران دیگر یک جامعۀ کاملا تساویگرا را حد اقل در بین کسانیکه “آزاد” اند تشکیل میدهد.

در سال 2005 یک نویسنده نیویورکی به نام دیوید گران درصدد پیدا کردن شهری برآمد که فائوست به خاطر آن جانش را از دست داده بود. ما زنان مختلف مدافع را در اینستاگرام خود برجسته خواهیم کرد و امیدواریم که از داستان های آنها الهام بگیرید! این مسیر میتواند یکی از بهترین مقاصد ماه عسل در ایران برای زوجهای ماجراجو و کمی خاصتر باشد که دوست دارند وقتی عکسهای دو نفرهشان را نشان میدهند، بقیه از آنها بپرسند، اینجا کجاست؟ این گروه از چهار ایماق متشکل شده که شامل چهار قبیله (جمشیدیها، هزاره های ایماق، فیروزکوهیها و تایمنی ها) اند.

ایماق درغرب افغانستان مرکزی گروه دیگرپارسی زبانان را تشکیل میدهد. آنها یکجا با تیموریها و بعضی گروههای دیگر(باصطلاح ایماق دیگر) یک گروه نسبتا متمایزرا درتپه کوههای غرب افغانستان مرکزی میسازند. زبان دیگرپراسون است. این زبان توسط یک گروه کوچک دریک وادی منزوی با گویندگان کاتی درشرق وغرب صحبت میشود. این تماسها همیشه صلح آمیزنبوده است، لذا گویندگان وایگالی و اشکون یک فرهنگ کاملا نظامی را رشد داده اند که درآن شهرت میتواند بواسطۀ کشتن دشمنان بدست آید. دربین آنها پرستیج (اعتبار) بیشتر میتواند با کشتن یک دشمن و ضیافت های ولخرچانه بدست آید. گویندگان وایگالی و اشکون دربین تمام نورستانی ها بطور عنعنوی نزدیک ترین تماس را با باشندگان وادی کابل درجنوب نگهداشته بودند.

داکتر برتانوی بنام سُرجورج سکات رابرتسن قسمت اعظم وقت خویش را درجریان اقامت طولانی دربین کافرها در 1890/91 درهمینجا میگذراند. ۷ اتاق در سالن اصلی این سه قلعه سرگردان وجود دارد. نام آنها مشتق ازهزار پارسی است که احتمالا اشاره بیک قطعۀ نظامی (مینگ مغولی) دارد. هزاره های افغانستان به زبان پارسی (فارسی هزاره گی) صحبت میکنند، اما منشای مغولی واضح آنها بواسطۀ چهرۀ ترکی- مغولی ایشان هویدا است. بارتباط گویندگان کاتی، آنها توسط یک گروه کوچک مردمانی هدایت میشدند که مقام ایشان کاملا محفوظ بوده است. بآنهم بتعقیب شکست ایشان توسط امیرعبدالرحمن خان درجنگی که چندین سال ادامه یافت (1890- 93)، پشتون ها آنها را بداخل کوهها راندند.

تعداد زیاد قبایل بلوچ دراواخرسدۀ هجدهم بتعقیب سقوط سلسلۀ زند ایرانی درسیستان مستقرمیشوند. گروه دیگرگویندگان ایرانی بلوچها اند که درجنوبغرب کشوروقسمتهای پاکستان وایران زندگی میکنند. آنها بطوریکجائی یک گروه بزرگ را میسازند. ۷چه موقع رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان یک نعمت بزرگ و مایه ی پیشرفت خواهد بود؟ در تهران این همه داستانها رو داده بود در تبریز و رشت و مشهد و اسپهان و شیر از و کرمان، مردم چیزی نمیدانستند.

به این گیاه در بندرعباس حرا، در بلوچستان تمر، در بوشهر گُرم و در بعضی از نقاط تول گفته میشود. این دندانهای مرگبار به سرعت لاشه شکار را از هم دریده و جانور گوشت حاضر و آماده را میبلعد. صرفنظر از راست و دروغ بودن این داستانها، میدانیم که دهان پیرانا با دندانهای سه گوش و بسیار تیزی مجهز شده که بهراحتی گوشت و استخوان را پاره میکنند. برای اطلاع از کتابها باید هر روز قسمت گلدن باکس سایت را چک کنید و تخفیفهای هر روز را همان روز ببینید. مفهوم مدیریت پایدار جنگل به دلیل پیچیدگی ذاتی که دارد، عموما از سوی افراد به مساله-ای دردسرساز، وضعیتی بغرنج و موضوعی که فقط برای متخصصین قابل فهم است تعبیر می شود مدیریت در جنگلداری باید نکات ذیل را مورد توجه قرار دهد.

در متن ایلامی و اکادی بیستون، این ناحیه بنام پاریپارایسانه یاد شده که قابل مقایسه با پاروپانیسادای، نام قدیمی وادی کابل است. صنایع دستی مردان و زنان روستای بلیران نیز بسیار قابل ستایش است. درختان کهنسال بلوط روستای چریق و درختان کهنسال چنار در روستاهای شاهحیدر، مکیدی و طوعلی سفلی از نمونههای دیگر می باشند. سیاه سرد ــ از شهر تنکابن به سمت گیلان در کیلومتر ده جاده رامسر وارد جاده هریس می گردیم، رو به جنوب و کوهستان نموده، پس از عبور از روستای مدرن شده گالش محله وارد جنگل و منطقه دالیخانی می شویم. تایمنی ها درجنوب فیروزکوهی ها زندگی نموده و بعضی ازآنها خیمه های سیاه سبک پشتونی را پذیرفته اند.

گویندگان پشۀ بامتداد کناره های غربی و جنوبی نورستان زندگی نموده و حالا بنام دیهگان یا کوهستانی نیزشناخته میشوند. آنها باشندگان زمینهای فقیر در کوههای افغانستان مرکزی بنام هزاره جات میباشند. آنها بطورعنعنوی توسط “بیگانگانی” بنام سادات (مفرد – سید)، رهبری میشوند که ادعای نسب از پیامبردارند. قلعه هلیا، قلعه خشت سی چشمه و تپه قلعه تسکا سرا از جمله آن ها هستند. حول و حوش این رودخانه دو چشمه آب معدنی اصلی به نامهای گرو و لاله زار و دهها چشمه آب معدنی دیگر وجود دارد که به سبب دارا بودن املاح معدنی گوناگون دارای خاصیت درمانی شفا بخش برای امراض پوستی و دردهای مفصلی میباشد.

اخیرا با تاسیس مجموعه آبدرمانی کلیبر که بزرگترین مجتمع آبدرمانی کشور است، این جاذبه گردشگری و درمانی نیز به منطقه ارسباران افزوده شده است. همچنین این پارک ملی اولین میراث جهانی مالزی محسوب میشود.«پارک ملی کینابالو» یک منطقه بیولوژیک بسیار مهم و زیستگاه بیش از ۴۵۰۰ گونه متنوع گیاهی و جانوری از جمله ۱۰۰ گونه مختلف از پستانداران است. جنگل ارسباران از جاذبه های اهر،با وسعت بیش از ۷۰ هزار هکتار سرزمین پهناوری است که از شمال به رود ارس و از مشرق به مشگین شهر و مغان و از جنوب به سراب و اوجان و از مغرب به مرند و تبریز محدود است و شهرستان اهر را در بر می گیرد.

تعداد آنها در1982 بیش از100 هزارتخمین شده است. ارقام تباری، تعداد آنها را حدود چند هزارنفرتخمین میکند، با گویندگان حدود 200 یا کمترمغولی. تعداد بلوچها مطابق بعضی تخمینها درسال 1979 حدود 200 هزاردرکشوراست. تعداد آنها درافغانستان قبل از1979 حدود 20 هزارتخمین زده شده است. تعداد مغولها درافغانستان بسیارمحدود است. در1996 تعداد آنها درپاکستان حدود یک ملیون تخمین میشد. مرکز شهری آنها حالا قلعۀ نو است. اما جنگهای اخیرساختارجامعۀ هزاره را تغییر داده و قسمت اعظم قدرت حالا دردست رهبران جدید مذهبی و احزاب سیاسی قرار دارد که مهمترین آنها حزب وحدت اسلامی است.

دیدگاهتان را بنویسید